Podali sme správu, v ktorej sa venujeme kľúčovým otázkam ochrany a presadzovania ľudských práv na Slovensku

Aktuality

V rámci monitorovania implementácie medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov Slovenskej republiky sa Stredisko dlhodobo aktívne zapája do mechanizmu univerzálneho periodického hodnotenia (UPH). UPH je unikátny mechanizmus OSN na monitorovanie plnenia záväzkov členských štátov v oblasti ľudských práv, ktorý zahŕňa vzájomné periodické preskúmanie dodržiavania ľudských práv všetkých 193 členských štátov OSN. Ide o univerzálny proces, pri ktorom je súčasne hodnotené napĺňanie všetkých ľudskoprávnych záväzkov bez ohľadu na tematické zameranie.

V prebiehajúcom 4. cykle UPH bude Slovenská republika posudzovaná na 46. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v apríli až máji 2024. Pri tejto príležitosti sme zaslali Rade OSN pre ľudské práva naše individuálne podanie, v ktorom sa venujeme viacerým kľúčovým otázkam ochrany a presadzovania ľudských práv na Slovensku, ktoré boli predmetom odporúčaní adresovaných Slovenskej republike aj v treťom cykle UPH, ako aj témam, na ktoré Stredisko dlhodobo upriamuje pozornosť, a to:

  • Poukazujeme na potrebu zosúladenia zákona o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s Parížskymi princípmi, ktoré predstavujú medzinárodné štandardy na zabezpečenie efektívneho a nezávislého fungovania vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva.
  • Upozorňujeme na nedostatočnú realizáciu práva na vzdelanie v kontexte segregácie rómskych detí vo vzdelávaní, oddeleného vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a vzdelávania ukrajinských detí na Slovensku.
  • Informujeme o porušovaní práv Rómov a Rómok, konkrétne prípadoch policajného násilia, nenávistných a antirómskych prejavoch, diskriminácii v oblasti zdravotnej starostlivosti a potrebe odškodnenia obetí nezákonných sterilizácií.
  • Adresujeme dlhodobé porušovanie práv LGBTI+ ľudí na Slovensku z dôvodu absencie právnej ochrany párov rovnakého pohlavia, dostupnosti a prekážok pri medicínskej a právnej tranzícii a stigmatizujúceho vylúčenia gejov a bisexuálnych mužov z darovania krvi.
  • Poukazujeme na nedostatky v dostupnosti bezpečných interrupcií a pokusy o obmedzenie práva na sexuálne a reprodukčné zdravie žien.
  • Vo vzťahu k slobode médiá a ochrane novinárov a novinárok upozorňujeme na nenávistné prejavy a obťažovanie, vrátane témy strategických žalôb proti verejnej účasti (SLAPP).
  • Informujeme o zúženom demokratickom priestore pre občiansku spoločnosť a obhajcov a obhajkyne ľudských práv, vrátane fragmentovanej regulácie a nedostatočného financovania.
  • Upozorňujeme na nedostatočný a pomalý proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb a nedostupnosť komunitných služieb sociálnej starostlivosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením.
  • Zdôrazňujeme potrebu zabezpečiť ochranu a realizáciu práva na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie a potrebu prijatia klimatického zákona v súlade s ľudskoprávnymi štandardmi.

Univerzálne periodické hodnotenie je dostupné v anglickom jazyku (pdf, 396 KB) Viac informácií o monitorovacích a reportovavích aktivitách Strediska v rámci UPH je dostupných na podstránke