Stretnutie projektových partnerov v Osle

Aktuality

V rámci projektu Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu (projektová stránka) sa Stredisko, v dňoch 30. a 31. augusta, 2023 zúčastnilo stretnutia projektových partnerov v Osle.

Dňa 30. augusta Stredisko participovalo na verejnom stretnutí „Zhodnotenie výziev v oblasti právneho štátu v Európe – perspektívy národných inštitúcií pre ľudské práva“, ktoré zorganizovala Európska sieť národných inštitúcií pre ľudské práva (ENNHRI) ako odborný partner projektu. Stretnutie sa zameralo na prácu národných inštitúcií pre ľudské práva a ENNHRI pri riešení problematiky právneho štátu prostredníctvom ich mandátu v oblasti ľudských práv a na kľúčovú úlohu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), ktorá je vedúcim partnerom projektu. Diskutovalo sa o regionálnych trendoch týkajúcich sa právneho štátu, základných práv, priaznivého prostredia a fungovania národných inštitúcií pre ľudské práva.  Počas stretnutia Stredisko predstavilo svoju Správu o právnom štáte za predchádzajúci rok a kľúčové zistenia a výzvy týkajúce sa situácie v oblasti právneho štátu na Slovensku.

Nasledujúci deň a sa partneri projektu, zamerali na kľúčové zistenia v rámci aktivít vykonávaných ako súčasť projektu a diskutovali o nadchádzajúcich aktivitách projektu. Stredisko prezentovalo svoje publikácie o aspektoch dodržiavania základných práv v oblasti právneho štátu a uplatňovania Charty základných práv EÚ:

  • Správa o úlohe vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri zabezpečovaní súladu čerpania európskych fondov so záväzkami v oblasti základných práv za Slovensko – Správa je zameraná na potenciálnu úlohu Strediska pri implementácii podmienky dodržiavania základných práv pri implementácií fondov EÚ.
  • Štruktúra orgánov ochrany ľudských práv na Slovensku – cieľom tejto správy je zmapovať všetky inštitúcie, ktorých mandát akýmkoľvek spôsobom prispieva k ochrane ľudských práv na Slovensku.
  • Východisková správa o možnostiach posilnenia situácie v oblasti základných práv prostredníctvom intenzívnejšieho využívania Charty – správa sa zameriava na analyzovanie situácie v oblasti základných práv s ohľadom na Chartu základných práv EÚ a jej využívania súdnou, výkonnou a zákonodarnou mocou na Slovensku.

Výstupy budú zverejnené na webovej stránke v anglickej a slovenskej verzii v najbližších dňoch. Stredisko predstavilo aj nadchádzajúci Festival právneho štátu, ktorý sa túto jeseň uskutoční formou „biznis brunch“ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.