Správa o stave právneho štátu na Slovensku za rok 2022

Aktuality

Aj tento rok sme v rámci spoločnej iniciatívy partnerskej siete European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) vypracovali podrobnú správu a stave právneho štátu na Slovensku za predchádzajúci rok, ktorú ENNHRI predkladá Európskej komisii v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu ako spoločnú správu všetkých vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva v členských krajinách EÚ.

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje každoročný dialóg o právnom štáte medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom vedeného spolu s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami. Správa o právnom štáte (link presmeruje na pdf súbor) tvorí základ tohto novovytvoreného procesu v rámci mechanizmu právneho štátu. Slúži nielen ako podklad na diskusie na úrovni EÚ, ale zároveň aj ako predchádzanie vzniku problémov v oblasti právneho štátu alebo ich prehlbovaniu.

Tento rok sme sa v rámci našej Správy o stave právneho štátu sústredili na monitorovanie vývoja vo vybraných oblastiach právneho štátu na Slovensku. Stredisko podrobne zmonitorovalo a hodnotilo plnenie odporúčaní na vnútroštátnej úrovni dané Európskou komisiou v jej minuloročnej 2022 Správy právnom štáte na Slovensku, ako aj ďalšími regionálnymi a medzinárodnými orgánmi v oblasti právneho štátu. Aj tento rok sme sa naďalej sústredili na oblasti ako nezávislosť, efektivita a aktivity Strediska v oblasti právneho štátu, upozornili sme na zužujúci sa demokratický priestor pre obhajcov a obhajkyne ľudských práv a občiansku spoločnosť, na nedostatky v oblasti implementácie rozsudkov nadnárodných súdov, predovšetkým Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ, na dopady umelej inteligencie (AI) na oblasť ľudských práv, demokraciu a právny štát, ako aj na ďalšie naliehavé výzvy v oblasti ochrany a podpory právneho štátu na Slovensku.

Veľmi nás teší, že ani tento rok neušla pozornosti Európskej komisie informácia o pripravovanej správe o právnom štáte, a že aj tento rok sme mali možnosť absolvovať rokovanie so zástupcami a zástupkyňami Európskej komisie s cieľom priblížiť naše monitorovacie a hodnotiace závery ktoré vyplývajú z najnovšej Správy o stave právneho štátu. Zároveň si ceníme možnosť a záujem Európskej komisie aj o závery z nášho projektu „Podpora inovatívnych prístupov k monitorovanie stavu právneho štátu na Slovensku“, ktorej sme pri tejto príležitosti stručne priblížili náš novovytvorený monitorovací nástroj.

Veríme, že spoločná správa o stave právneho štátu ako aj výsledky nášho rokovania počas technického stretnutia poslúžia ako dôležitý podklad na ďalšie diskusie v rámci EÚ ako aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom upozorniť na možné nedostatky, ktorých včasné riešenia nepochybne povedú k podpore a ochrane právneho štátu.

Správa o stave právneho štátu je dostupná na čítanie a stiahnutie na stránke ENNHRI (pdf, 14,6 MB)

Správa bola vypracovaná v rámci projektu „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“ ktorý je financovaný na základe EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.