Pozvánka na workshop: Nevyužitý potenciál Charty základných práv EÚ, aký môže mať prínos v súdnej praxi?

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vás dovoľuje pozvať na workshop na tému implementácie Charty základných práv Európskej únie ako prameňa práva v podmienkach slovenského právneho poriadku pre sudkyne a sudcov a vyššie súdne úradníčky a vyšších súdnych úradníkov.

Workshop sa uskutoční dňa 30.01.2024 v Bratislave od 10:00 do 14:00 hod. v hoteli Premium Bratislava (Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava). Workshop bude viesť expertka doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Chartu základných práv EÚ možno považovať za základnú listinu ľudských práv EÚ. Ide o moderný ľudskoprávny katalóg, obsahujúci viaceré práva, ktoré nie sú zakotvené v žiadnom inom dokumente takéhoto charakteru. Na workshope sa budeme venovať nasledujúcim témam:

Na workshop je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom formulára. 

Workshop je organizovaný ako súčasť projektu: „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a základných aspektov právneho štátu“ (,,Projekt”), ktorý je financovaný z grantov EHP a Nórskeho fondu pre regionálnu spoluprácu. Cieľom projektu je posilniť úlohu vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva a ich schopnosť zapojiť sa do procesov uplatňovania základných práv a zásad právneho štátu v rámci mechanizmov EÚ. Okrem toho má projekt za cieľ zlepšiť postavenie aj ďalších inštitúcií, administratívnych štruktúr, organizácii občianskej spoločnosti, či zraniteľných skupín zvýšením úrovne ochrany základných práv prostredníctvom implementácie Charty.  

Pozvánka (pdf, 205 KB)