Podporme právo na bývanie pre všetkých

Aktuality

V spoločnej výzve, ktorú sme zaslali spolu s mimovládnymi organizáciami predsedovi vlády Slovenskej republiky, apelujeme, aby Slovenská republika podstúpila kroky na ochranu práva na bývanie a akceptáciu článku 31 Európskej sociálnej charty (revidovanej) a jej systém kolektívnych sťažností.

Bývanie ako základné ľudské právo je na Slovensku pre mnohých obyvateľov, obyvateľky a rodiny v praxi nedostupné. Cenová neprístupnosť a nedostatok dostupného bývania, nefunkčný systém nájomného bývania, nevyhovujúce bývanie z hľadiska kvality alebo právnej istoty, ako aj diskriminácia a sociálne vylúčenie, sú základnými dôvodmi nedostupnosti bývania, na čo dlhodobo poukazujú okrem strediska aj organizácie občianskej spoločnosti. 

Spolu s organizáciami občianskej spoločnosti žiadame jednoznačné kroky, ktoré viditeľne posunú a posilnia ochranu a realizáciu práva na bývanie, aby sa mnohé rodiny a osoby, ktoré sú ohrozené stratou alebo nedostupnosťou bývania mohli v praxi cítiť bezpečnejšie a dôstojnejšie. 

Výzva je realizovaná ako súčasť projektu Posilňovanie využívania reportovacieho procesu k Európskej sociálnej charte na Slovensku s hlavným zameraním na práva dieťaťa, rodinné práva a práva migrantov (skupina č. 4), ktorý Stredisko implementuje vďaka finančnej podpore Rady Európy.

Výzva je dostupná na stiahnutie, aj čítanie (PDF, 289 KB)

Výzvu podporujú:
Proti prúdu
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Nezávislá platforma SocioFórum
Fórum pre ľudské práva (FORUM)
Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí
OZ Odyseus
Rómske advokačné a výskumné stredisko
Nadácia DEDO
Občianske združenie STOPA Slovensko

K výzve sa dodatočne pridali:
OZ Vagus
Ženské kruhy
Depaul Slovensko, n.o.