Odporúčania zamerané na odstraňovanie pretrvávajúcej diskriminácie Rómov na Slovensku

Aktuality

Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie v auguste 2022 preskúmal 13. periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Pri preskúmavaní súladu slovenskej legislatívy a praxe s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami v oblasti boja proti rasovej diskriminácii zobral tiež do úvahy informácie poskytnuté Strediskom prostredníctvom našej alternatívnej správy (pdf) a počas diskusie s členmi a členkami Výboru, ako aj informácie poskytnuté organizáciami občianskej spoločnosti (Poradňa pre občianske a ľudské práva (pdf) a Európske centrum pre práva Rómov (pdf)), ktoré rovnako zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane a presadzovaní ľudských práv osôb ohrozených rasovou diskrimináciou.

Výbor adresoval Slovenskej republike niekoľko nových a opakovaných odporúčaní týkajúcich sa najmä implementácie antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku, posilnenia Strediska ako vnútroštátnej inštitúcie pre ľudské práva a antidiskriminačného orgánu v súlade s Parížskymi princípmi, či boja proti nenávistným prejavom a nenávistným trestným činom. Veľká časť opatrení sa zameriava na zlepšenie ochrany práv a odstraňovanie diskriminácie Rómov a Rómiek, najmä na posilnenie ich sociálneho a ekonomického postavenia, práva na bývanie, práva na zdravie či práva na vzdelanie, podčiarkujúc aj negatívne dopady protipandemických opatrení práve na túto skupinu obyvateľov.  

Odporúčania Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie sú dostupné na stránke Výboru OSN (pdf v anglickom jazyku). Stredisko bude dôsledne monitorovať ich napĺňanie v praxi a v rámci svojej činnosti naďalej vykonávať aktivity s cieľom ochrany obetí rasovej diskriminácie.