Informovali sme o stave implementácie Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie na Slovensku

Aktuality

Ako vnútroštátna inštitúcia pre ľudské práva Stredisko monitoruje stav implementácie medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike a pravidelne podáva správy medzinárodným monitorovacím mechanizmom, ktoré dohliadajú na implementáciu záväzkov zmluvných štátov a adresujú im odporúčania na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv.

V júli 2022 sme v rámci preskúmavania 13. periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie podali Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie alternatívnu správu s našimi zisteniami. V alternatívnej správe sme adresovali niekoľko základných problémov a výziev v oblasti odstraňovania a prevencie rasovej diskriminácie na Slovensku.

V reakcii na neúspešný pokus o legislatívnu zmenu poukazujeme na potrebu zosúladenia zákona o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s Parížskymi princípmi, ktoré predstavujú medzinárodné štandardy na zabezpečenie efektívneho a nezávislého fungovania vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva. Vzhľadom na skutočnosť, že Rómovia a Rómky patria v kontexte rasovej diskriminácie za najzraniteľnejšiu skupinu na Slovensku, v správe na základe dostupných dát, výskumov a vlastnej činnosti poukazujeme na hlavné oblasti pretrvávajúcej diskriminácie a porušovania ľudských práv tejto skupiny osôb. Konkrétne upozorňujeme na problematiku neprimeraného využívania sily a nepriaznivé zaobchádzanie polície pri zásahoch proti Rómom a Rómkam a absenciu nezávislého vnútroštátneho mechanizmu na prešetrovanie sťažností proti takýmto zásahom. Vo vzťahu k právu na zdravie v správe informujeme o nerovnom prístupe a diskriminácii v oblasti zdravotnej starostlivosti a nedostupnosti účinných prostriedkov nápravy pre obete nútených sterilizácií bez informovaného súhlasu na Slovensku spôsobenú aj absenciou dát o počte obetí tejto praxe. Napokon v oblasti vzdelania správa poukazuje na pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní a nedostupnosť inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Správa tiež obsahuje informácie o neprimeraných dopadoch opatrení na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 na rómske komunity. V jednotlivých častiach alternatívnej správy navrhujeme odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov.

Dňa 11. augusta 2022 sme predstavili naše zistenia na zasadnutí Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie a diskutovali s jeho členmi a členkami o súvisiacich otázkach, vrátane nenávistných prejavov voči príslušníkom a príslušníčkam rasových a etnických skupín, činnosti organizácií občianskej spoločnosti a spolupráci Strediska s mimovládnymi organizáciami aktívnymi v oblasti rasovej diskriminácie.

Alternatívna správa Strediska k 13. periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení rasovej diskriminácie je dostupná na prečítanie v anglickom jazyku (pdf, 440 KB).

O výsledkoch preskúmavania implementácie Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a odporúčaniach Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie Vás budeme informovať.