Nulová tolerancia k sexuálnemu obťažovaniu a podpora ľudských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Aktuality

Výskumné úlohy Strediska spravidla vedú k formulácii odporúčaní alebo zviditeľneniu dobrej praxe. Aby sa naše odporúčania preniesli do praxe si vyžaduje dlhodobú cielenú advokačnú činnosť a vybudovanie dôvery s aktérmi v danom sektore. V prípade výskumu prevalencie sexuálneho obťažovania medzi personálom v zdravotníctve, ktorý sme uskutočnili v roku 2023 však máme nádej, že sa nám podarí preniesť odporúčania do praxe oveľa rýchlejšie.

Výskum sme uskutočnili vďaka pomyselnému „otvoreniu dverí“ do nemocníc, liečební a iných odborných zariadení či zariadení zdravotnej starostlivosti. Samotné zistenia sú alarmujúce, hoci nie prekvapujúce. Ako uvádzame v štúdii, „každá druhá osoba pracujúca v zdravotníctve sa v období posledných desiatich rokov stretla nielen s rodovo motivovaným obťažovaním, ale aj s neželanou sexuálnou pozornosťou. S niektorou zo situácií sexuálneho nátlaku sa stretlo viac ako 6 % zamestnancov a zamestnankýň v zdravotníctve. Najčastejšou situáciou sú obťažujúce sexistické poznámky znevažujúce mužov alebo ženy, s ktorými sa stretlo viac ako 37 % zamestnancov a zamestnankýň. Nasledujú vtipy so sexuálnym podtextom,  viac ako 31 % pracujúcich je konfrontovaných s obťažujúcim komentovaním oblečenia alebo vzhľadu a 16 % z nich sa stretlo so znevýhodňovaním v práci z dôvodu pohlavia.“

Dobrou správou je, že zistenia spolu s odporúčaniami neostanú len vo výskumnej štúdii, ale môžu byť východiskom adresných politík. Už začiatkom roka sme otvorili s Ministerstvom zdravotníctva SR diskusiu o tom, ako na ne nadviazať.  S podporou MZ SR sme začali spoluprácu s konkrétnymi nemocnicami v podobe interných auditov a konzultácií k zavedeniu preventívnych mechanizmov a mechanizmov nahlasovania prípadov sexuálneho obťažovania, navštevujeme odborné podujatia zdravotníckeho personálu, na ktorých hovoríme nie len o výsledkoch výskumu, ale aj o dostupných prostriedkoch ochrany pre obete obťažovania aj diskriminácie všeobecne.

Dnes sme sa opäť stretli na pôde ministerstva s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou, pani riaditeľkou Sekcie vzdelávania a ľudských zdrojov Monikou Jankechovou a tímom odborníčok a odborníkov, aby sme hľadali spôsoby ako dosiahnuť čo najkonkrétnejšie výsledky na úrovni jednotlivých organizácií aj celého sektoru zdravotnej starostlivosti. Môžu k nim dopomôcť napríklad úpravy etického kódexu, prístupné vzdelávania, úpravy pracovných poriadkov a ďalšie opatrenia smerujúce k nulovej tolerancii sexuálneho obťažovania na pracovisku.

Dobrou správou je, že zistenia spolu s odporúčaniami neostanú len vo výskumnej štúdii, ale môžu byť východiskom adresných politík. Už začiatkom roka sme otvorili s Ministerstvom zdravotníctva SR diskusiu o tom, ako na ne nadviazať.  S podporou ministerstva sme začali spoluprácu s konkrétnymi nemocnicami v podobe interných auditov a konzultácií k zavedeniu preventívnych mechanizmov a mechanizmov nahlasovania prípadov sexuálneho obťažovania, navštevujeme odborné podujatia zdravotníckeho personálu, na ktorých hovoríme nie len o výsledkoch výskumu, ale aj o dostupných prostriedkoch ochrany pre obete obťažovania aj diskriminácie všeobecne.

Dnes sme sa opäť stretli na pôde ministerstva s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou, pani riaditeľkou Sekcie vzdelávania a ľudských zdrojov Monikou Jankechovou a tímom odborníčok a odborníkov, aby sme hľadali spôsoby ako dosiahnuť čo najkonkrétnejšie výsledky na úrovni jednotlivých organizácií aj celého sektoru zdravotnej starostlivosti. Môžu k nim dopomôcť napríklad úpravy etického kódexu, prístupné vzdelávania, úpravy pracovných poriadkov a ďalšie opatrenia smerujúce k nulovej tolerancii sexuálneho obťažovania na pracovisku.

Spolupráca Slovenského národného strediska pre ľudské práva s Ministerstvom zdravotníctva sa však netýka výhradne témy sexuálneho obťažovania. Už niekoľko mesiacov prebieha spolupráca s Odborom modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti v podobe rôznych vzdelávacích a odborných podujatí zameraných na zvýšenie ochrany ľudských práv pacientov a pacientok. Našou ambíciou je v prostredí psychiatrických nemocníc v priateľskej a dôvernej atmosfére previezť personál nemocníc vybranými aspektmi rešpektovania a ochrany ľudských práv a základných slobôd, vrátane problematiky obmedzujúcich prostriedkov.

Pri koncipovaní vzdelávania sme zohľadnili požiadavku doručiť tému citlivo a vyvážene prihliadajúc na problém ako z perspektívy pacienta či pacientky, tak aj zo strany zamestnancov a zamestnankýň, resp. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V ďalších etapách plánujeme vzdelávacie podujatia venované osobitne téme dodržiavania zásady rovného zaobchádzania určené pre zdravotnícke organizácie v roli zamestnávateľov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a služieb.

Od začiatku našej spolupráce sa vedenie ministerstva zmenilo tri krát, naliehavosť uvedených tém a aj záujem odborníčok a odborníkov z praxe pretrváva. Veľmi si preto vážime, že vzájomnú dôveru a otvorenosť spolupráci sme mohli potvrdiť aj podpisom Memoranda, a podporiť tak kontinuitu pri dosahovaní vízie, ktorá si vyžaduje systémové zmeny a dlhodobé úsilie.