Komisárka Rady Európy pre ľudské práva vyzýva poslancov a poslankyne na odmietnutie novely zákona o rodnom čísle

Aktuality

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva, Dunja Mijatović, adresovala list poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky ohľadom situácie a ľudských práv LGBTI ľudí. V liste komisárka vyjadruje sklamanie nad tým, že po šiestich mesiacoch od teroristického útoku v októbri 2022 na Slovensku nenastal žiaden viditeľný pokrok, a že ľudské práva LGBTI ľudí sú ohrozené.

Komisárka vyjadrila znepokojenie nad opakovaným predkladaním retrogresívnych legislatívnych návrhov, vrátane predloženej novely zákona o rodnom čísle a vyzýva poslancov a poslankyne, aby tento legislatívny návrh neprijali, keďže jeho prijatím by sa Slovenská republika dostala do rozporu s jej záväzkami podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v marci 2023 tiež upozorňovalo, že novela zákona o rodnom čísle porušuje právo na ochranu súkromného života transrodových ľudí. Pripájame sa preto k výzve Komisárky na zabezpečenie toho, aby podmienky pre právnu tranzíciu boli v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi a medicínskymi štandardmi, vrátane toho, aby právna tranzícia nebola podmienená sterilizáciou v rozpore s právom na ochranu  súkromného života a právom na zdravie.

Vo svojom liste Komisárka poslancov a poslankyne takisto upozorňuje na to, že súčasný právny rámec na Slovensku, ani návrh na zavedenie inštitútu tzv. „dôverníkov“, nezabezpečuje primerané uznanie a ochranu vzťahov párov rovnakého pohlavia.

Komisárka vyzýva aj na posilnenie boja proti intolerancii a diskriminácii a podporu občianskej spoločnosti. Upozorňuje na to, že osoby vo vedúcich pozíciách, vrátane poslancov a poslankýň by sa mali vzhľadom na svoju vplyvnú pozíciu vyhýbať schvaľovaniu alebo šíreniu nenávistných prejavov a označovania podpory ľudských práv ako „rodovú ideológiu“ alebo „LGBTI ideológiu“.

Celé znenie listu Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatović (v anglickom jazyku) Tlačová správa Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatović (v anglickom jazyku)