Novela zákona o rodnom čísle porušuje právo na ochranu súkromného života transrodových ľudí

Aktuality

Tento týždeň poslanci a poslankyne schválili v prvom čítaní návrh novely zákona o rodnom čísle, ktorý predstavuje výrazné obmedzenie právnej zmeny pohlavia na Slovensku a tým zásah do práva na právne uznanie rodu.

Právnym uznaním rodu sa materializuje právo transrodovej osoby mať vytvorené podmienky na zosúladenie svojej vnútornej a vonkajšej rodovej identity. V zmysle definície Rady Európy právne uznanie rodu zahŕňa zmenu mena, pohlavných alebo rodových markerov a ďalších súvisiacich informácií, ktoré môžu byť premietnuté v priezvisku, identifikačných číslach na účely sociálneho zabezpečenia alebo rodných číslach, tituloch a pod., verejných registroch, záznamoch a identifikačných dokladoch a iných podobných dokladoch.

Podľa súčasného znenia zákona o rodnom čísle Ministerstvo vnútra SR vykonáva zmenu rodného čísla na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia, t.j. posudku potvrdzujúceho medicínsku tranzíciu. Zmena rodného čísla je kľúčová v procese právnej tranzície, nakoľko rodné čísla prideľované na Slovensku nesú v sebe marker, podľa ktorého možno učiť pohlavie osoby. Podľa novely k zmene rodného čísla môže dôjsť len po predložení lekárskeho posudku „preukazujúceho na základe genetického testu správne určenie pohlavia osoby“. Táto podmienka je nesplniteľná, nakoľko pri medicínskej tranzícii nedochádza k zmene genetického kódu osoby. De facto tak predstavuje úplné obmedzenie zmeny rodného čísla ako jednej zo zložiek právneho uznania rodu.

Stredisko zdôrazňuje, že takéto obmedzenie právnej tranzície je v rozpore s právom na ochranu súkromného života podľa článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Európsky súd pre ľudské práva viacerými rozhodnutiami potvrdil, že právo na sebaurčenie vo vzťahu k rodu je individuálnym prejavom práva na rešpektovanie súkromného života a štáty majú pozitívny záväzok zabezpečiť výkon tohto práva, teda implementovať možnosti na uznanie zmeny rodu, napr. zmenou občianskoprávnych statusových údajov.

Stredisko vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa zdržali prijímania zákonov, ktoré obmedzujú práva a stigmatizujú LGBTI+ ľudí a pri zavádzaní legislatívnych opatrení rešpektovali zásadu rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.