Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako nástroj na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe

Aktuality

Pomohli sme partnerskej európskej sieti Equinet, združujúcej antidiskriminačné orgány v Európe, zorganizovať interaktívny webinár, ktorého hlavnou témou bola diskusia o dočasných vyrovnávacích opatreniach (DVO) v praxi. Webinár sa konal pri príležitosti vydania novej správy, ktorá sa zameriava na skúmanie DVO ako nástroja na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe. Členka pracovnej skupiny Equinet Equality Law sa za Stredisko aktívne zapojila do procesu tvorby tejto správy a prispela skúsenosťami Strediska v oblasti prijímania DVO na vnútroštátnej úrovni, a zároveň bola členkou autorského kolektívu.

Správa sa okrem vymedzenia medzinárodnej a európskej právnej úpravy DVO a existujúcej rozhodovacej praxe súdov a výborov na regionálnej a medzinárodnej úrovni zameriava na dôležité postavenie a úlohy antidiskriminačných orgánov v tejto oblasti. Na webinári sa zástupcovia a zástupkyne antidiskriminačných orgánov podelili so svojimi skúsenosťami a existujúcimi príkladmi dobrej praxe ako môžu antidiskriminačné orgány napomáhať pri prijímaní DVO. V súvislosti s aktuálnymi projektovými aktivitami Strediska sme s radosťou prijali ponuku moderovať sekciu webináru zameranú na identifikáciu dobrej praxe a výziev, ktorým antidiskriminačné orgány čelia v súvislosti s prijímaním DVO. 

Stredisko sa téme DVO venuje dlhodobo. Už v minulosti spravilo prieskum (pdf) o povedomí o využívaní DVO na Slovensku, ako aj venovalo náležitú pozornosť tejto téme v osobitnej kapitole Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania. Momentálne je Stredisko projektovým partnerom spolu s Agentúrou BBSK, n.o. a Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet v projekte, ktoré sa zameriava na zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek. Cieľom spoločného projektu je zvýšenie technických kapacít zamestnávateľov na prijímanie, implementáciu a vyhodnocovanie efektívnych DVO na zamestnávanie osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým prispieť k sociálnej inklúzii rómskych komunít. 

Dostupné na čítanie je aj celé znenie novej správy z Equinetu (pdf) je dostupné v anglickom jazyku.

Viac informácií o minulotýždňovom webinári je dostupné na čítanie v anglickom jazyku.