Boj proti inštitucionálnemu rasizmu

Aktuality

Zúčastnili sme sa konferencie „Potláčanie inštitucionálneho rasizmu a úloha orgánov pre rovné zaobchádzanie“ organizovanej sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie Equinet.

V našom príspevku sme prezentovali naše aktivity v oblasti potláčania segregácie rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní, ktorá ako štrukturálna forma diskriminácie predstavuje zlyhanie štátu zabezpečiť prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu pre všetky deti bez ohľadu na ich etnický pôvod alebo sociálne postavenie. V rámci dlhodobých aktivít Strediska sme vyzdvihli najmä spoluprácu so Štátnou školskou inšpekciou, monitorovanie identifikovaných prípadov a adresovanie odporúčaní v rámci našich správ na národnej a medzinárodnej úrovni.

Viac informácií o výsledkoch pravidelného monitorovania segregácie na školách môžete nájsť v našich Správach o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike.