Ako môžu zamestnávatelia prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia?

Aktuality

Dočasné vyrovnávacie opatrenia slúžia na zabezpečenie rovnosti šancí a dorovnávanie preukázateľnej nerovnosti. Ich prijímateľmi môžu byť orgány verejnej správy alebo iné právnické osoby, kľúčovými prijímateľmi sú zamestnávatelia, bez ohľadu na to, či sú z verejného alebo súkromného sektora.

O tom, aké výhody má prijímanie DVO, sme informovali v publikovanej štúdii, ktorá obsahuje aj inšpirácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú implementovať DVO na ich pracoviskách. Pre zamestnávateľov sme vydali aj príručku, ktorá ozrejmuje obsah krokov nevyhnutných k zavedeniu a implementácii DVO. Vysvetľuje taktiež štyri základné zákonné predpoklady, ako je napríklad vymedzenie cieľov, či kto môže byť adresátom DVO.

Nakoľko prijímatelia DVO sú povinní nám doručovať hodnotiace správy, v prípade otázok súvisiacich s prijímaním DVO vás usmerníme v ďalšom procese.

Príručka bola vypracovaná v rámci projektu „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“, ktorého zámerom je zvýšenie povedomia o DVO a ich lepšieho využitia pri zamestnávaní Rómov a Rómok, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu
2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a implementovaný Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a nórskou neziskovou organizáciou Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet.

Príručka je dostupná na čítanie, ako aj stiahnutie (pdf, 2,64 MB)