Aké výhody má pre zamestnávateľov prijímanie DVO-čiek?

Aktuality

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sa spoločne nazývajú diskriminácia. Vydali sme štúdiu, ktorá poskytuje zamestnávateľom a iným zainteresovaným subjektom viac informácií o tom, čo DVO sú, aký je ich účel a prečo je výhodné ich v praxi zavádzať.

V publikácii nájdete teoretické východiská DVO z pohľadu medzinárodných a regionálnych štandardov oblasti ľudských práv. Zároveň približuje právny rámec regulujúci prijímanie a implementáciu DVO z pohľadu slovenskej a nórskej legislatívy.

Súčasťou praktickej časti sú príklady dobrej praxe zo zahraničia aj zo Slovenska, ktoré slúžia ako zdroj inšpirácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú implementovať DVO na ich pracoviskách. Môžu slúžiť širokému okruhu zamestnávateľov ako zdroj inšpirácie pre vlastné opatrenia v oblasti zamestnávania vylúčených skupín na Slovensku s cieľom zabezpečiť rovnosť príležitostí a odstraňovať pretrvávajúcu diskrimináciu na trhu práce.

Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“, ktorého zámerom je zvýšenie povedomia o DVO a ich lepšieho využitia pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu
2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a implementovaný Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a nórskou neziskovou organizáciou Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet.

ReadSpeaker Počúvajte
Štúdia je dostupná na čítanie, ako aj stiahnutie (pdf, 8,72 MB)