Ako médiá komunikujú o sexuálnom obťažovaní?

Aktuality

Predstavujeme výskumnú správu z monitoringu médií, ktorej cieľom bolo analyzovať, akým spôsobom sa v slovenskom mediálnom diskurze hovorí o problematike sexuálneho obťažovania, o akých prípadoch sexuálneho obťažovania sa na Slovensku najčastejšie hovorí a tiež akým spôsobom sa o prípadoch sexuálneho obťažovania verejnosti podávajú informácie.

Výskumná správa prináša niekoľko zaujímavých pozorovaní. Analýza ukázala, že existuje rozdiel v spôsobe rámcovania problematiky sexuálneho obťažovania zo strany autoriek a autorov mediálnych výstupov. Pri autorkách je v porovnaní s autormi výraznejšia tendencia zdôrazňovať systémový, resp. celospoločenský aspekt problematiky sexuálneho obťažovania, prípadne prezentovať problematiku ako symptóm rodovej nerovnosti v spoločnosti. Naopak, agentúrne a redakčné články častejšie zdôrazňujú individuálnosť jednotlivých incidentov sexuálneho obťažovania.

Sexuálne obťažovanie sa zároveň iba zriedkavo prezentuje ako ľudskoprávny problém, prípadne ako prejav diskriminácie. V mediálnom priestore jednoznačne prevládajú prípady, kedy je sexuálne obťažovanie zobrazované viac ako individuálne zlyhanie jednotlivcov a menej ako symptóm rodovej nerovnosti v spoločnosti či systémový problém na úrovni odvetvia alebo oblasti. Zároveň je sexuálne obťažovanie najčastejšie zobrazované ako nevhodné správanie a oveľa viac pozornosti je venovanej dôsledkom incidentov sexuálneho obťažovania pre páchateľov než pre obete.

Ukazuje sa tiež, že médiá majú tendenciu informovať o niektorých typoch a formách sexuálneho obťažovania častejšie ako o iných. Najčastejšie sa informuje o incidentoch, ktorých obeťami boli ženy, páchateľmi muži a ktoré sa odohrávali v pracovnoprávnom prostredí. Napriek tomu, že ide zároveň o najčastejšie sa vyskytujúce prípady sexuálneho obťažovania v reálnom živote, je tiež nevyhnutné upozorniť na to, že neviditeľnosť iných foriem môže v konečnom dôsledku skresliť predstavu o komplexnosti problematiky sexuálneho obťažovania, a tým pádom napomáhať jej stereotypizovaniu a zľahčovaniu. Ako problém sa tiež javí nedostatočná informovanosť a povedomie o problematike, keďže sme identifikovali, že najmä v zahraničnom spravodajstve sa ako sexuálne obťažovanie pomerne často označujú prípady, ktoré podľa slovenského právneho poriadku spadajú už do kategórie sexuálny trestný čin. Takéto prípady, kedy sa závažnejšie sexuálne trestné činy označujú z hľadiska právneho poriadku menej závažným označením, prípadne sa prezentujú ako ojedinelé, nie ako systémové problémy, môžu takisto napomáhať zľahčovaniu problematiky verejnosťou, a najmä k nepochopeniu jej príčin a následkov.

Vo výskumnej správe sme ako najväčší problém identifikovali prevládajúcu tendenciu venovať sa problematike sexuálneho obťažovania vtedy, ak sa týka verejne známej osoby. Výrazne menší záujem je o seriózne spracovanie problematiky. Spôsob, akým médiá zobrazujú sexuálne obťažovanie, spoluutvára to, ako o ňom uvažujeme. Stredisko preto zdôrazňuje dôležitosť výraznejšej prítomnosti ľudskoprávneho aspektu v mediálnom diskurze, napríklad aj v súvislosti s problematikou sexuálneho obťažovania.

ReadSpeaker Počúvajte Zobrazovanie sexuálneho obťažovania v médiách (pdf, 7 MB)

Zaujíma vás, ako médiá komunikujú o násilí na ženách? Odporúčame si prečítať náš monitoring.