Ako médiá informujú o násilí na ženách?

Aktuality

Predstavujeme výskumnú správu z monitoringu médií, ktorá analyzovala spôsob informovania o násilí na ženách za rok 2020. Jej cieľom bolo analyzovať, aké médiá informujú o násilí na ženách, o akých formách násilia sa najčastejšie hovorí a akým spôsobom je toto násilie v médiách zobrazované.

Za jedno z hlavných zistení považujeme rozdielny prístup autorov a autoriek k informovaniu o násilí na ženách. Ženy sa častejšie ako muži zaoberajú násilím ako fenoménom s upozorňovaním na jeho celospoločenské aspekty vrátane rodovej nerovnosti ako príčiny násilia. Častejšie tiež zmieňujú opatrenia na prevenciu násilia a zverejňujú kontakty na inštitúcie a organizácie, na ktoré sa ženy zažívajúce násilie môžu obrátiť.

Ukázalo sa tiež, že väčšinu spomínaných prípadov násilia tvorí fyzické násilie. Z hľadiska početnosti zmienok nasledujú sexuálne a psychické násilie, minimálne bolo spomínané ekonomické násilie na ženách. Najčastejšie sa zobrazujú extrémne formy násilia, napríklad vražda alebo znásilnenie. Takéto zneviditeľňovanie miernejších, ale o to častejších foriem násilia v mediálnom priestore môže spôsobovať nižšiu mieru ich rozpoznávania v spoločnosti.

Pri informovaní o prípadoch násilia sa väčší dôraz kladie na páchateľov ako na obete, a to v oblasti informovania o dôsledkoch násilia aj pri zobrazovaní známych osobností. V obmedzenej miere dochádza k spochybňovaniu obetí a zľahčovaniu prípadov násilia. Negatívne hodnotenia obetí násilia a zároveň ospravedlňovanie páchateľov môžu viesť k tomu, že ženy budú menej ochotné nahlasovať prípady násilia, zvlášť také, ktoré by sa mohli stať predmetom mediálneho záujmu.

Iba v minimálnej miere je násilie na ženách spájané s rodovou nerovnosťou v spoločnosti. Pomenovanie príčin násilia, zovšeobecnenie prípadov v kontexte celospoločenského fenoménu a pohľad z ľudskoprávnej perspektívy by v mediálnom priestore nielen zvýšili informačnú hodnotu príspevkov, ale najmä prispeli ku korektnosti diskurzu o násilí na ženách.

V tejto súvislosti považujeme za potrebné scitlivovať mediálny diskurz tak, aby nedochádzalo k stigmatizácii obetí a k skrývaniu násilia za neškodnejšie pomenovania, čo môže v konečnom dôsledku pomôcť k znižovaniu výskytu násilia a zmeny postoja spoločnosti k tejto problematike.

ReadSpeaker Počúvajte Zobrazovanie násilia na ženách v médiách (pdf, 4 MB)

Zaujíma vás, ako médiá komunikujú o sexuálnom obťažovaní? Odporúčame si prečítať náš monitoring.