Zúčastnili sme sa školenia v Dubline

Aktuality

Zúčastnili sme sa školenia na tému – Národné antidiskriminačné orgány poskytujú odborné stanoviská súdom – na pôde Írskej komisie pre ľudské práva a rovnosť v Dubline. Školenie bolo určené pre zástupcov jednotlivých národných antidiskriminačných orgánov, ktoré združuje Európska sieť orgánov pre rovné zaobchádzanie (Equinet).

Počas školenia sme s predstaviteľmi Equinetu mali možnosť prezentovať stanovisko amicus curiae, ktoré sme spoločne podali na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Salay proti Slovenskej republike. Ide o prvé stanovisko podané Strediskom na ESĽP a informovali sme o ňom v článku na aktualitách.

Pripomíname, že sťažovateľ v predmetnej individuálnej sťažnosti namieta porušenie práva na vzdelanie v zmysle čl. 2 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor) v spojení s porušením zákazu diskriminácie v zmysle článku 14 Dohovoru. V stanovisku amicus curiae Stredisko s Equinetom poskytujú relevantné informácie a argumenty o problematike nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom prúde vzdelávania na Slovensku, vnútroštátnej a medzinárodnej antidiskriminačnej legislatíve a rozhodovacej praxi tak slovenských súdov ako aj ESĽP, ktoré môžu pomôcť súdu pri rozhodovaní v tomto prípade.

Segregácia rómskych detí v špeciálnych triedach a školách je v Slovenskej republike pretrvávajúci problém. Neúmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálneho systému vzdelávania má súvislosť s ich nízkym dosiahnutým vzdelaním, obmedzenými možnosťami ďalšieho vzdelávania a vyššou mierou nezamestnanosti, čo prispieva k sociálnemu vylúčeniu a prehlbovaniu generačnej chudoby Rómov a Rómok.

Zároveň sme jednotlivých zástupcov národných antidiskriminačných orgánov informovali o ďalšom stanovisku amicus curiae, ktorý sme podali na Ústavný súd dňa 30.08.2023 k návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR týkajúceho sa absencie právnej ochrany párov rovnakého pohlavia z dôvodu legislatívnej nečinnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Viac informácií k podanému návrhu skupiny poslancov môžete nájsť v tlačovej správe Ústavného súdu zo dňa 17. apríla 2024 v časti Aktuálne informácie.