Bojujeme proti segregácii rómskych detí

Aktuality

Spoločne s Európskou sieťou  orgánov pre rovné zaobchádzanie Equinet sme podali stanovisko amicus curiae na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Salay proti Slovenskej republike. Ide o prvé stanovisko podané Strediskom na ESĽP.

Sťažovateľ v predmetnej individuálnej sťažnosti namieta porušenie práva na vzdelanie v zmysle čl. 2 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor) v spojení s porušením zákazu diskriminácie v zmysle článku 14  Dohovoru. V amicus curiae Stredisko s Equinetom poskytujú relevantné  informácie a argumenty o problematike nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom prúde vzdelávania na Slovensku, vnútroštátnej a medzinárodnej antidiskriminačnej legislatíve a rozhodovacej praxi tak slovenských súdov ako aj ESĽP, ktoré môžu pomôcť súdu pri rozhodovaní v tomto prípade.

Segregácia rómskych detí v špeciálnych triedach a školách je v Slovenskej republike pretrvávajúci problém. Neúmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálneho systému vzdelávania má súvislosť s ich nízkym dosiahnutým vzdelaním, obmedzenými možnosťami ďalšieho vzdelávania a vyššou mierou nezamestnanosti, čo prispieva k sociálnemu vylúčeniu  a prehlbovaniu generačnej chudoby Rómov a Rómok.

Spoločne žiadame, aby štát ukončil segregáciu rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní a podporoval inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti. Podporou inkluzívneho vzdelávania vytvárame spoločnosť, v ktorej má každý možnosť naplno využiť svoj potenciál.

Celý text/návrh v angličtine si môžete prečítať na: 03.21-TPI-Salay-final.pdf (equineteurope.org)