17
máj

Stojíme po boku LGBTI+ organizácií

Dnes slávime Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT), ktorý si každý rok 17.5 pripomíname na výročie dňa reklasifikácie homosexuality mimo zoznamu chorôb WHO od roku 1990.

Postaviť sa nenávisti a bojovať proti predsudkom nie je v podmienkach súčasnej spoločnosti nič ľahké. Pri tejto príležitosti sme sa preto rozhodli poslať otvorený list organizáciám, ktoré aj napriek často nepriaznivým podmienkam prispievajú k zlepšeniu postavenia a ochrane práv LGBTI+ osôb na Slovensku a poďakovali im za to, že ich neúnavná práca dáva nádej pre mnohých LGBTI+ ľudí, ktorí sa vďaka ich podpore necítia sami.

17
máj

Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako nástroj na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe

Pomohli sme partnerskej európskej sieti Equinet, združujúcej antidiskriminačné orgány v Európe, zorganizovať interaktívny webinár, ktorého hlavnou témou bola diskusia o dočasných vyrovnávacích opatreniach (DVO) v praxi. Webinár sa konal pri príležitosti vydania novej správy, ktorá sa zameriava na skúmanie DVO ako nástroja na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe. Členka pracovnej skupiny Equinet Equality Law sa za Stredisko aktívne zapojila do procesu tvorby tejto správy a prispela skúsenosťami Strediska v oblasti prijímania DVO na vnútroštátnej úrovni, a zároveň bola členkou autorského kolektívu.

07
máj

Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2021

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Rok 2021 pokračoval v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala nezanedbateľný dosah na mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd. V neľahkých a komplikovaných časoch sa čoraz jasnejšie ukazovalo ako nevyhnutné sústrediť sa nielen na aktuálnu krízu a s ňou súvisiace krátkodobé reakcie, ale predovšetkým na dlhodobý horizont očakávaných ľudskoprávnych dosahov a dôsledkov.

06
máj

Skúsenosť s nerovným prístupom k transrodovým osobám

Realizujeme výskum pracovných podmienok a hľadáme transrodových ľudí so skúsenosťami s nerovnými podmienkami alebo neférovým správaním zamestnávateľa.

Skupinový rozhovor sa uskutoční ONLINE dňa 12. mája o 17.00 hod. Link na prihlásenie pošleme zaregistrovaným účastníkom a účastníčkam. Registrovať sa môžete do 11. mája 2022.

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára alebo nás kontaktujte emailom na ujhazyova@snslp.sk či telefonicky 02/321 118 30.

02
máj

Rokovanie s Osobitnou predstaviteľkou generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov

V rámci oficiálnej návštevy Slovenska sme prijali dňa 2. mája 2022 delegáciu Osobitnej predstaviteľky generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Osobitná predstaviteľka rokovala s výkonnou riaditeľkou Strediska Silviou Porubänovou a zástupkyňami Strediska z úseku externej činnosti a medzinárodných vzťahov Zuzanou Pavlíčkovou a Katarínou Medľovou o hlavných výzvach v oblasti ochrany a podpory práv osôb utekajúcich na Slovensko pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

29
apr

Právny štát ako hodnota, ktorú treba chrániť

Pri príležitosti návštevy EÚ komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa sme sa zúčastnili diskusie zorganizovanej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Spolu s ďalšími pozvanými odborníkmi a odborníčkami, ako aj zainteresovanými aktérmi z prostredia občianskej spoločnosti, sme diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti právneho štátu na Slovensku v súvislosti s pripravovanou Správou Európskej komisie o právnom štáte 2022. Hovorili sme o kľúčových pilieroch právneho štátu – stav a fungovanie súdnictva, korupcia, sloboda médií, ako aj systém bŕzd a protiváh.

Za Stredisko sme zdôraznili dôležitosť zabezpečenia participatívnosti pri tvorbe právnych predpisov a prijímaní stratégií a politík v týchto oblastiach. Vyzdvihli sme aj dôležitú prácu zástupcov a zástupkýň občianskej spoločnosti v jednotlivých pilieroch právneho štátu. Práve oni sú kľúčovými aktérmi v oblasti monitorovania stavu právneho štátu a mali by zohrávať dôležitú úlohu pri tvorbe právnych predpisov a reforiem.

27
apr

Návšteva riaditeľa Agentúry Európskej únie pre základné práva na Stredisku

Dňa 26. apríla 2022 sme privítali na Stredisku riaditeľa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) Michaela O’Flahertyho a odborníčku na oblasť migrácie a sociálny výskum Ludovicu Banfi. Zástupcovia FRA rokovali s výkonnou riaditeľkou Strediska Silviou Porubänovou a právničkami z úseku externej činnosti a medzinárodných vzťahov Zuzanou Pavlíčkovou a Lillou Ozorákovou. Na stretnutí sme predstavili priority s cieľom užšej budúcej spolupráce medzi Strediskom a FRA.

Osoby sedia v kruhu a rozprávajú sa
01
apr

Ideme do regiónov: verejné konzultácie o rodovej nerovnosti na pracovisku

Pripravujeme verejné konzultácie so zamestnancami a zamestnankyňami, zamestnávateľmi verejného a súkromného sektora, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými aktérmi, ktorých cieľom je zmapovať skúsenosti jednotlivých aktérov v oblasti rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku. Verejné konzultácie budú prebiehať v mesiacoch apríl 2022 a máj 2022 v Bratislavskom, Banskobystrickom, Košickom a Žilinskom regióne.

31
mar

Ako médiá informujú o násilí na ženách?

Predstavujeme výskumnú správu z monitoringu médií, ktorá analyzovala spôsob informovania o násilí na ženách za rok 2020. Jej cieľom bolo analyzovať, aké médiá informujú o násilí na ženách, o akých formách násilia sa najčastejšie hovorí a akým spôsobom je toto násilie v médiách zobrazované.

Za jedno z hlavných zistení považujeme rozdielny prístup autorov a autoriek k informovaniu o násilí na ženách. Ženy sa častejšie ako muži zaoberajú násilím ako fenoménom s upozorňovaním na jeho celospoločenské aspekty vrátane rodovej nerovnosti ako príčiny násilia. Častejšie tiež zmieňujú opatrenia na prevenciu násilia a zverejňujú kontakty na inštitúcie a organizácie, na ktoré sa ženy zažívajúce násilie môžu obrátiť.

Ukázalo sa tiež, že väčšinu spomínaných prípadov násilia tvorí fyzické násilie. Z hľadiska početnosti zmienok nasledujú sexuálne a psychické násilie, minimálne bolo spomínané ekonomické násilie na ženách. Najčastejšie sa zobrazujú extrémne formy násilia, napríklad vražda alebo znásilnenie. Takéto zneviditeľňovanie miernejších, ale o to častejších foriem násilia v mediálnom priestore môže spôsobovať nižšiu mieru ich rozpoznávania v spoločnosti.