16
apr

Podpísali sme memorandum o spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. Romana Kanovská a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva PhDr. Silvia Porubänová včera podpísali memorandum a vzájomnej spolupráci, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť vedecké poznanie v oblasti napĺňania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov, špecificky práva na vzdelanie… určiť tie oblasti, v ktorých je nevyhnutné zlepšenie,…identifikovať spoločnými silami tie skupiny obyvateľov SR, ktoré nemajú zabezpečený rovný prístup ku vzdelaniu.“

12
apr

Stredisko podalo Európskej komisii správu o právnom štáte v Slovenskej republike za rok 2020

Prostredníctvom Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv Stredisko informovalo Európsku komisiu o stave právneho štátu v Slovenskej republike za uplynulý rok (2020). Stredisko sa vo svojej správe venuje systému bŕzd a protiváh, prístupu k spravodlivosti, korupcii, pluralite médií i ochrane občianskej spoločnosti.

Správu Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv si môžete prečítať v anglickom jazyku tu.

08
apr

Medzinárodný deň Rómov predstavuje priestor na oslavu rozmanitosti a rešpektovania

Medzinárodný deň Rómov je pripomienkou rovnakých šancí pre všetkých. Rôzne farby pleti, rozmanité jazyky či odlišné zvyky ani akákoľvek ďalšia inakosť nás nerozdeľujú, práve naopak. Robia z nás bohatšiu, rozmanitejšiu a ľudskejšiu spoločnosť.

Mladí Rómovia a Rómky sa pri hľadaní zamestnania stretávajú s mnohými prekážkami v podobe predsudkov a diskriminácie, čo im neumožňuje viesť dôstojný, nezávislý, integrovaný život. Jedným zo spôsobov ako pomôcť sociálne vylúčeným osobám mať možnosť nasledovať svoj sen je motivovať ich úspešnými príbehmi. 

06
apr

Právna úprava výberového konania sudcov Najvyššieho správneho súdu SR nie je diskriminačná

Vyjadrili sme sa k možnej diskriminácii sudcov právneho kolégia Najvyššieho správneho súdu SR, ktoré namietalo, že právna úprava, ktorá upravuje spôsob obsadenia miest sudcov Najvyššieho správneho súdu, predstavuje ich diskrimináciu. Podľa nášho právneho názoru je zmienená právna úprava v súlade s ustanoveniami a zákonné podmienky výberového konania majú svoje opodstatnenie a považujeme ich za legitímne.

31
mar

Okrúhly stôl k implementácii stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb

Dnes sme sa zúčastnili online podujatia Equinet: Spolu silnejší – okrúhly stôl k implementácii stratégie rovnosti LGBTIQ osôb.

V novembri 2020 bola prezentovaná publikácia Európskej komisie Stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na rok 2020 – 2025, ktorá má zabezpečiť presadzovanie rovnosti lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, nebinárnych, intersexuálnych a queer osôb v EÚ a zaručiť, aby mohli byť sami sebou a cítili sa bezpečne.

Chlapec sa hrá s mobilom
24
mar

Vzdelávaním pomáhame deťom, mládeži a dospelým odhaľovať nástrahy online prostredia

Kyberšikana, bezpečnosť používania sociálnych sietí – téma, ktorá stále viac rezonuje v spoločnosti. Z dôvodu dištančného vyučovania ostávajú deti doma a internet potrebujú, aby sa mohli zúčastňovať online výučby a udržiavali si kontakt so svojimi priateľmi. Práve nadmerné trávenie času na internete si vyžaduje zvýšenie pozornosti pred hrozbami kyberšikany.

Rodina a škola zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane detí v online priestore. Rodičia si pre svoje deti želajú, aby mohli mohli používať sociálne siete komfortne a bezpečne. Ako ich chrániť a zároveň nenarúšať ich súkromie? Ako rozpoznať známky kyberšikany?

23
mar

Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením usilujú najmä o ich šťastie

V ďalšom videu zo série NA PRVÚ sme sa porozprávali s členkou výkonného výboru Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením – Monikou Fričovou. Platforma podporuje rodiny detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, tlmočiť ich potreby a presadzovať ich práva v spoločnosti. S akými problémami sa na nich môžu rodičia obrátiť a aký je bežný Monikin deň? A čo by sme mali vedieť o týchto deťoch? Dozviete sa vo videu.

19
mar

Stredisko diskutovalo s Ministerstvom spravodlivosti SR

Dňa 19.3. 2021 sme sa zúčastnili na rozporovom konaní k legislatívnemu procesu LP/2020/627 – rekodifikácia práva obchodných spoločností. V tomto nelegislatívnom materiáli Ministerstvo spravodlivosti SR predstavilo návrh možnej rekodifikácie obchodných spoločností. Využili sme túto príležitosť, aby vybraným zástupcom a zástupkyniam Ministerstva spravodlivosti SR ako aj členom a členkám pracovnej skupiny pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností pripomenulo záväzky Slovenskej republiky v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, a implementácie Hlavných zásad OSN pre podnikanie a ľudské práva a odporúčania Výboru Ministrov Rady Európy CM/Rec(2016)3.

17
mar

Štát by mal odstrániť nerovnosti v prístupe k stredoškolskému vzdelaniu

Stredisko sa snaží, aby štát odstránil nerovnosti v oblasti vzdelávania žiakov a žiačok so zdravotným postihnutím. Na tieto nerovnosti Stredisko upozorňuje už dlhé roky, a preto sa rozhodlo zapojiť aj do legislatívneho konania, ktorého cieľom je odstrániť nerovnosti v prístupe k nižšiemu strednému vzdelaniu, a to najmä vo vzťahu k žiakom a žiačkam špeciálnych základných škôl.

Stredisko pri svojej činnosti, v rámci vybavovania podnetov, identifikovalo ako potenciálne diskriminačné, resp. znevýhodňujúce vybrané ustanovenia Školského zákona pri získavaní jednotlivých stupňov základného vzdelania.