19
júl

Zdravotné poisťovne majú dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania

Vítame, že úrad, ktorý dohliada na výkon verejného zdravotného poistenia, zdôrazňuje potrebu dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania poisťovňami pri schvaľovaní úhrad liekov na výnimku. Súhlasíme tiež s jeho požiadavkou, aby boli kritériá, ktoré majú poisťovne pri rozhodovaní zohľadňovať, upravené priamo zákonom.

07
júl

Európska komisia zverejnila výročnú Správu o právnom štáte

Zástupkyne Strediska sa 6. júla 2023 zúčastnili diskusie zorganizovanej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku za účelom prezentácie Správy o právnom štáte za rok 2023, ktorú Európska komisia vydáva každoročne v júli.

06
júl

Európskemu výboru pre sociálne práva sme podali alternatívnu správu

Aj v tomto roku sme pripravili alternatívnu správu o implementácii vybraných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Európskej sociálnej charty (revidovanej) (link na dokument) pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva. Výbor bude ďalej vyhodnocovať, či legislatíva a prax na Slovensku sú v súlade alebo nesúlade s Chartou.

30
jún

Stanovisko k medzerám a nedostatkom prijatého znenia definície segregácie vo výchove a vzdelávaní

9. mája 2023 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Prijatím zákona č. 182/2023 Z. z. ktorým sa dopĺňa školský zákon dochádza k napĺňaniu viacerých kľúčových cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, okrem iného aj zavedeniu definície segregácie do právneho poriadku Slovenskej republiky.  

19
jún

Prezentácia Správy o dodržiavaní ĽP

Veríme, že spojenie odbornosti, osvety a umenia je kľúčové na to, aby ľudskoprávne témy boli bližšie širokej verejnosti. Preto sme veľmi radi, že sme mohli rozbehnúť spoluprácu s Divadlom P. O. Hviezdoslava a v jeho priestoroch prezentovať Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2022.

19
jún

O využívaní DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómok sme diskutovali v Banskej Bystrici

Dňa 13. júna 2023 Stredisko v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovalo pracovné raňajky na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku v Banskej Bystrici. Pracovných raňajok sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne rôznych aktérov v oblasti zamestnávania, vrátane úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Lučenci a Zvolene, občianskej spoločnosti, Banskobystrického samosprávneho kraja, zamestnávateľov, občianskej spoločnosti a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

14
jún

Zaslali sme list poslankyniam a poslancom NRSR k pripravovanému zákonu o odškodnení obetí nezákonných sterilizácií

Stredisko vníma pozitívne návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, ktorý prešiel v máji Národnej rade Slovenskej republiky (NRSR) v prvom čítaní,  ako signál dištancovania sa od vážnych porušení ľudských práv najmä rómskych žien. Dávame však do pozornosti jeho viaceré vážne nedostatky, ktoré navrhujeme odstrániť v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu.

12
jún

Výzva pre prihlasovanie príspevkov na medzinárodnú konferenciu

Ak sa venujete téme rodovej rovnosti či už v rámci prevencie a vzdelávania, sociálneho výskumu, práva, verejných politík alebo politík zamestnávania, príďte s nami diskutovať, zdieľať príklady dobrej praxe a odporúčania.

02
jún

Počas študijnej návštevy v Nórsku sme načerpali inšpirácie v oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín a manažmentu diverzity

V dňoch 22. až 25.5.2023 sme v rámci implementácie projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov vycestovali na študijnú návštevu do Osla, ktorú nám pomohol zrealizovať náš nórsky partner mimovládna organizácia Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet. Na študijnú cestu sme pozvali aj zástupcov zamestnávateľov, konkrétne Agentúru práce Banskobystrického samosprávneho kraja, Adient, Whirpool, Tesco a lokálneho zamestnávateľa z Lučenca Jedáleň u Duška.