Hľadanie a výber nového kolegu, kolegyne

Pracovný pohovor predstavuje jeden z krokov, kedy sa jednotlivec rozhodne zmeniť časť svojho života v podobe zmeny pracoviska. Rozhodnutie zmeniť prácu nie je častokrát jednoduché. Predchádza tomu porovnávanie, zvažovanie pozitív a negatív, ktoré si osoba kladie na pomyslenú misku váh, uvažuje, či krok, ktorý ide urobiť je ten správny.

Mnohí uchádzači/uchádzačky o pracovnú pozíciu prihlásením sa do výberového konania unikajú pred realitou aktuálneho alebo bývalého pracoviska, ktoré môže byť poznačené šikanou, zlými pracovnými a ľudskými vzťahmi, nedostatočným finančným ohodnotením, diskriminačným konaním a inými negatívnymi formami správania sa, ktoré prispievajú k rozhodnutiu zmeniť týmto spôsobom časť svojho života. Táto zmena môže pre mnohých predstavovať náročné a stresujúce obdobie.

  • Prvým krokom, ktorý predstavuje určitú zmenu, je rozhodnutie zúčastniť sa výberového konania, pričom častokrát ide o rozhodnutie dlhodobo plánované, alebo naopak, spontánne v prípade zaujímavej pracovnej ponuky.
  • Druhý krok predstavuje rozhodnutie osoby reagovať na pracovnú pozíciu po zhodnotení zverejnených požiadaviek, kedy osoba sama zhodnotí, či je alebo nie je vhodná na danú pracovnú pozíciu, či má schopnosti, predpoklady alebo prax. Výberové konania sú teda vstupnom bránou do nového pracoviska a častokrát očakávania od výberového konania sú rôzne – akceptujeme neúspech, tešíme sa z úspechu, avšak málokto predpokladá a očakáva negatívnu skúsenosť počas výberového konania. 

Účasť na výberovom konaní, ktoré vykazuje známky diskriminácie, alebo prvky spoločensky neakceptovateľného správania môže mať u osoby, ktorá ma negatívne skúsenosti a spomienky z predchádzajúceho pracoviska, nepriaznivé dopady na osobnosť či ďalšie smerovanie v rámci pracovného života. Preto výber a prijatie nového kolegu alebo kolegyne v rámci výberového konania je dôležitým krokom k vytvoreniu prvotných pozitívnych vzťahov, od ktorých sa môže odvíjať ďalšie fungovanie na pracovisku.

V rámci výberového konania, by mal zamestnávateľ zohľadniť viaceré aspekty vrátane správneho nastavenia procesov pri prijímaní osôb do zamestnania, pričom správna formulácia pracovného inzerátu a vedenie pracovného pohovoru sú základným predpokladom ako predchádzať diskriminácii už pri výberovom konaním. Požiadavky, ktoré zamestnávatelia/zamestnávateľky uvádzajú v pracovných inzerátoch často priamo znevýhodňujú určité osoby, alebo skupiny, čo v konečnom dôsledku spôsobuje porušenie práv nielen osoby vylúčenej z výberového konania, ale poškodzuje aj dobré meno firmy a jej reputáciu.

Z toho dôvodu je správne a vhodné, aby firmy zabezpečili školenia pre pracovníkov/pracovníčky personálnych oddelení, resp. tých, ktorí participujú na výberových konaniach. Pri hľadaní nového kolegu/kolegyne je vhodné, aby inzerát, ktorý bude uverejnený prostredníctvom iného subjektu, napr. personálna agentúra, obsahoval jasné požiadavky a zdôraznil jasný postoj a formuláciu s požiadavkou rovného zaobchádzania v prístupe k pracovnej pozícii.

Dôležité pojmy

Informačná povinnosť v predzmluvných vzťahoch

Ide o poskytovanie informácií zamestnávateľa/zamestnávateľky budúcim zamestnancom/zamestnankyniam vo vzťahu k pracovnej pozícii, o charakteristike a druhu práce, o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy, o podmienkach za ktorých sa práva majú vykonávať vrátane výmery dovolenky, pracovného času, práce nadčas, mzdových podmienkach prípade informácie o ročných odmenách a termíne vyplácania.

Nevedomé stereotypy

Nevedomé stereotypy predstavujú rýchly, automatický úsudok, ktorý každodenné robíme a je súčasťou nášho života. Náš mozog si uľahčuje fungovanie v prostredí plnom podnetov a rozhodnutí. Často ide o reakcie na situácie, ktoré môžu ohroziť naše zdravie a život – práve vďaka nevedomým stereotypom a podvedomiu vznikajú situácie nielen pozitívne, ale aj negatívne, pri spracovávaní veľkého množstva informácií. Súčasťou nevedomých stereotypov sú aj vzorce situácií a správania sa. Pozitívnym vzorcom  chápeme napríklad vyhodnotenie na riziko v prípade ak vojdeme na prechod pre chodcov – automaticky a spravidla si dávame väčší pozor. Ale oveľa častejšie vznikajú stereotypné situácie, ktoré však neprinášajú to pozitívne – onálepkovanie, nedôvera, bezdôvodná arogancia, odsúdenie sú len zlomok toho, ako reagujeme v bežnom živote voči osobám alebo skupinám osôb, ktoré nepoznáme a vopred si vytvoríme o nich negatívny úsudok založený na stereotypoch a neobjektívnych faktoch.

Rovnosť príležitostí

Rovnosť príležitostí predstavuje určitý cieľ, pri dosahovaní, ktorého sa zameriavame na vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia, napr. pracovného prostredia. Cieľom je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z pracovného života, ale aj verejného, politického, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie a i. ­

Výberové konanie

Výberové konanie je proces výberu budúcich zamestnancov/zamestnankýň na určitú pracovnú pozíciu za predpokladu splnenia podmienok stanovených v pracovnom inzeráte.

Zákaz získavania informácií od uchádzača/uchádzačky

Ide o informácie, ktoré zamestnávateľ nemôže požadovať o tehotenstve, rodinných pomeroch, politickej príslušnosti, náboženskej príslušnosti, odborovej príslušnosti, bezúhonnosti ak nejde o prácu, kde sa podľa osobitných predpisov bezúhonnosť vyžaduje z dôvodu povahy práce. Práve požadovanie uvedených informácií môže vytvárať predpoklady k vylúčeniu osoby z výberového konania, jej diskvalifikáciu a následnú diskrimináciu v procese výberového konania.

Prípadové štúdie:

Príklad diskriminačného životopisu

Spoločnosť  Dva osly a lama, s. r. o.

Pracovná pozícia: predajca BIO produktov

Miesto výkonu práce: celá SR

Nástup: ASAP

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky: dohodou

Náplň práce: komunikácia so zákazníkmi, priestorové riešenie predajne, marketing produktov, tvorba cenovej politiky predajne, vybavovanie objednávok a úhrada faktúr, tvorba predajných plánov, komunikácia s ostatnými predajňami v rámci Slovenskej republiky, vyhľadávanie nových produktov a iné úlohy podľa pokynov nadriadeného.

Benefity: príspevok na dopravu vo výške 200 Eur mesačne 6 mesiacov pre nových zamestnancov, 25 dní dovolenky, mladý dynamický kolektív, zamestnanecké zľavy na produkty.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: stredoškolské vzdelanie s maturitou, prax v oblasti predaja a marketingu, skúsenosti s tvorbou faktúr, marketingom, orientácia v BIO produktoch výhodou, zaradenie sa do mladého kolektívu a beauty trendov výhodou.

Prosíme uchádzačky, aby k životopisu pripojili aj fotografiu.

Študenti Vysokej školy v Sládkovičove životopisy neposielajte, budú vyradené.

Výberové konanie a požiadavky na potenciálnych uchádzačov/uchádzačiek

Popis skutkového stavu

Advokátska kancelária LAW, s. r.o. hľadá koncipientky/koncipientov do mladého dynamického kolektívu.  Jedna z požiadaviek kancelárie znela– prosíme študentov vysokej školy v Sládkovičove, aby svoje životopisy neposielali – budú automaticky skartované.

Riešenie

Ktokoľvek, kto vidí takto  zverejnený pracovný inzerát (nielen potenciálny uchádzač/uchádzačka) je oprávnený kontaktovať zamestnávateľa a upozorniť ho na inzerát vykazujúci diskriminačné konanie. Ide o prvotné riešenie, ktoré môže eliminovať možnosť ukončenia prípadu súdnym sporom s cieľom vyzvať osobu, aby takýto diskriminačný inzerát zmazala, prípadne úplne odstránila. V prípade neodstránenia diskriminačnej požiadavky, sa môže osoba obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a podať podnet namietajúci diskrimináciu a žiadať náhradu nemajetkovej ujmy v neskoršom súdnom konaní. Prioritou však je akýkoľvek spor riešiť najprv mimosúdne. Ak zamestnávateľ odmietne akýkoľvek podiel viny, zodpovednosť, prípadne ochotu sa problémom zaoberať, vzniká predpoklad pre riešenie sporu súdnou cestou. Okrem toho v rámci mechanizmu obrany sa môže osoba obrátiť na Inšpektorát práce, ktorý môže z dôvodu porušenia ustanovení pracovnoprávnych predpisov a predzmluvných vzťahov, uložiť zamestnávateľovi sankciu v podobe pokuty.

Diskriminačný dôvod

Iné postavenie. Vzdelanie nie je explicitne uvedený ako diskriminačný dôvod v Antidiskriminačnom zákone. Práve dôvod iného postavenia pokrýva rôzne konania a situácie, ktoré sa v praxi vyskytujú a samotný zákon dôvod priamo neuvádza.

Forma diskriminácie

Priama.

Výberové konanie a mzdové podmienky

Popis skutkového stavu

Hotel Šikovná ruka, s. r. o. so sídlom v Bratislave hľadá brigádnika  na pomocné práce do kuchyne – čistenie zeleniny. Hodinová mzda muži 4,50 Eur, ženy 3,50 EUR.

Riešenie

Upozornenie zamestnávateľa, že ide o diskriminačné konanie vo vzťahu k ženám. V prípade neodstránenia diskriminačného pracovného inzerátu sa osoba môže obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, prípadne Inšpektorát práce. Odporúčaný postup: požiadať o odstránenie,

  • Ak požiadavku odmietne, oslovíme ho písomne, prípadne oslovíme Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,
  • Stredisko vypracuje stanovisko, ak skonštatuje diskriminačné konanie, vyzve firmu, aby odstránila protiprávny stav (obeť diskriminácie môže požadovať okrem odstránenia protiprávneho stavu, ospravedlnenie, prípadne náhradu nemajetkovej ujmy),
  • Ak sa firma odmietne vecou zaoberať a je presvedčená, že takéto konanie je súlade s právnou úpravou, vzniká priestor pre zaslanie predžalobnej výzvy,

V prípade ignorovania predžalobnej výzvy je Stredisko oprávnené so súhlasom klienta (obete) podať  diskriminačnú žalobu na príslušný okresný súd.

Diskriminačný dôvod

Pohlavie.

Forma diskriminácie

Priama.

Všeobecná formulácia pracovných inzerátov a výberové konania

Popis skutkového stavu

Pri formulovaní pracovných inzerátov by spoločnosť alebo inštitúcia mala dodržiavať právne predpisy tak, aby predchádzali diskriminácii nielen pri hľadaní a výbere nového/novej kolegu/kolegyne, ale aj pri samotnom pracovnom pohovore. Nevedomé stereotypy alebo predsudky však často ovplyvňujú výber osôb na pracovisko. V praxi sa stávajú prípady, ak prvotnou selekciou životopisov osôb, ktoré reagovali na pracovný inzerát prejde osoba, ktorá je následne pri pracovnom, osobnom pohovore vystavená neakceptovateľnému správaniu sa, predsudkom, posmeškom. Môže ísť o prípady, kedy sa o pracovnú pozíciu uchádza osoba rómskeho etnika, alebo príslušník/príslušníčka sexuálnej menšiny. Ak osoba spĺňa požiadavky, má predpoklady, prax a bola jedným/jednou z kandidátov/kandidátiek a v konečnom dôsledku ju táto inakosť diskvalifikovala, čo jej ako dôvod bolo oznámené aj mailom, alebo iným preukázateľným spôsobom, vzniká predpoklad diskriminačného konania.

Riešenie

Každá firma, inštitúcia je povinná dodržiavať právne predpisy vrátane Antidiskriminačného zákona pri prijímaní osôb na pracovisko. V prípade, ak je táto zákonná povinnosť porušená a firma si je vedomá svojho konania, je dôležité, ako sa k situácií postaví. Jednou z možností je právo obete domáhať sa nápravy, pričom môže kontaktovať firmu, upovedomiť ju o diskriminačnom postupe pri pracovnom pohovore. Firma si však nemusí byť vedomá konania osôb, ktoré realizovali pracovný pohovor, avšak môže prijať opatrenia, aby sa podobná situácia už neopakovala – opatrenie môže byť v podobe sankcie pre osobu, ktorá sa výberového konania zúčastnila a postupovala uvedeným spôsobom. Zároveň firma môže adresovať obeti diskriminácie ospravedlnenie, alebo určitú satisfakciu v podobe nákupnej poukážky a opätovného pozvania na výberové konanie.

Diskriminačný dôvod

Príslušnosť k etnickej skupine.

Forma diskriminácie

Priama.

Konanie v rozpore s Antidiskriminačným zákonom.

Popis skutkového stavu

Spoločnosť Euro a pol, s.r.o., ktorá sa zaoberá implementáciou rôznych projektov na zlepšenie infraštruktúry a občianskej vybavenosti v rámci Slovenskej republiky bola obvinená jedným zo zamestnancov z diskriminačného konania, ktoré spoločnosť poprela. Diskriminačným konaním podľa zamestnanca má byť rozdielne zaobchádzanie pri prideľovaní práce v režime, tzv. home office. Zamestnanec namieta, že ako jediný na pracovisku nemal povolený home office ani raz za ostatný  rok. Všetci ostatní zamestnanci/zamestnankyne tento režim mali povolený vždy, keď požiadali. Navyše zamestnanec namietal konanie, pri ktorom musel ako jediný na pracovisku každodenne odovzdávať denný výkaz práce, zatiaľ čo ostatné osoby na pracovisku tento výkaz odovzdávať nemuseli. Zamestnanec sa rozhodol po dlhom zvažovaní situáciu riešiť.

Riešenie

Zamestnanec po zvážení situácie oslovil vedenie spoločnosti, že správanie sa nadriadenej voči jeho osobe považuje za prejav šikany s diskriminačným pozadím. Uviedol však informáciu, ktorá doteraz nebola zrejmá – dôvodom správania sa nadriadenej je podľa jeho slov (vedel to preukázať) trvalé odmietane svojej nadriadenej, ktorá svojim správaním, poznámkami, sms správami, telefonátmi obťažovala uvedeného zamestnanca, pričom požadovala od neho sexuálny styk. Okrem iného, ako jediný zamestnanec na pracovisku nedostal koncoročné odmeny, hoci nebol upozornený na neuspokojivé plnenie pracovných úloh ani raz.

Vedenie spoločnosti sa sťažnosťou zamestnanca nezaoberala, dlhodobo ju ignorovala, pričom žiadal okamžitý zásah a riešenie situácie. Zamestnávateľ je povinný prijať opatrenia na predchádzanie pred diskrimináciou. V prípade ak zamestnávateľ nedodržiava zákaz diskriminácie na pracovisku a neprijme opatrenia na predchádzanie diskriminácie, obeť sa môže domáhať svojich práv súdnou cestou. Štandardne sa môže obeť obrátiť na  Stredisko, ktoré pomáha obetiam diskriminácie aj na pracovisku. Ďalší postup zo strany Strediska je konzultovaný s obeťou – do úvahy pripadá predžalobná výzva, medializácia zamestnávateľa, resp. poukázať na jeho nekonanie alebo následne obrátiť sa na príslušný okresnú súd s antidiskriminačnou žalobou.

Diskriminačný dôvod

Iné postavenie – odôvodnené sexuálnou túžbou nadriadenej voči podriadenému zamestnancovi.

Forma diskriminácie

Priama diskriminácie a obťažovanie.

1. otázka

Ktoré časti pracovného inzerátu nie sú v súlade s Antidiskriminačným zákonom, Zákonníkom práce a ostatnými právnymi predpismi?

Od mája 2018 musí byť mzda ponúkaná zamestnávateľom povinnou súčasťou jeho ponuky zamestnania. To znamená, že zamestnávateľ bude musieť vo všetkých svojich pracovných inzerátoch povinne uvádzať základnú zložku hrubej mzdy, resp. výšku potenciálnej mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ následne nebude môcť v pracovnej zmluve zakotviť nižšiu mzdu (nástupnú mzdu) než uviedol vo svojej pracovnej ponuke. Požadovanie fotografie môže pôsobiť zdanlivo v poriadku, avšak mnohí zamestnávatelia/zamestnávateľky tým prostredníctvom tejto požiadavky v rámci výberového konania môžu zistiť napríklad rasu, etnickú príslušnosť, výzor, zdravotné znevýhodnenie, sexuálnu orientáciu alebo iné informácie, ktoré častokrát spôsobujú vylúčenie určitých osôb z výberového konania pre odlišnosť identifikovanú z fotografie, čo však predstavuje diskriminačné konanie.

Mzdové podmienky a benefity, vyradenie zo zoznamu uchádzačov/uchádzačiek, požadovanie fotografie

Mzdové podmienky a benefity, vyradenie zo zoznamu uchádzačov/uchádzačiek, požadovanie fotografie

2. otázka

Rozdielne mzdové podmienky (základ mzdy) pre osoby s rovnakou praxou pri rovnakej práci, alebo za prácu rovnakej hodnoty predstavujú:

Konanie, ktoré je v rozpore s Antidiskriminačným zákonom a Zákonníkom práce

Mzdu za rovnakú prácu, za prácu rovnakej hodnoty definuje v ust. § 119a Zákonník práce. Nerešpektovanie tejto skutočnosti spôsobuje vo vzťahu k Antidiskriminačnému zákonu nerovnaké zaobchádzanie s osobou, ktorá je znevýhodnená práve tým, že má nižšiu mzdu, resp. základ mzdy ako osoba na rovnakej pracovnej pozícii.

Konanie, ktoré je v rozpore s Antidiskriminačným zákonom a Zákonníkom práce

3. otázka

Ktoré tvrdenie je správne?

Vaša odpoveď je správna.

Výberové konanie, ktoré je v rozpore s antidiskriminačným zákonom je zároveň aj konanie proti dobrým mravom.

Výberové konanie, ktoré je v rozpore s antidiskriminačným zákonom je zároveň aj konanie proti dobrým mravom.

4. otázka

Predchádzať diskriminácii pri prijímaní zamestnancov je možné:

Správne nastaveným pracovným inzerátom môžeme predchádzať vzniku situácií a konaní, ktoré diskriminujú určité osoby, alebo skupiny. Ak si chcete byt istý, že pracovný inzerát je nie je diskriminačný, môžete osloviť Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a požiadať o konzultáciu.

Zvýšením pozornosti pri formulácii pracovných inzerátoch.

Zvýšením pozornosti pri formulácii pracovných inzerátoch.

5. otázka

Zákonník prace vo svojom § 119 ukladá povinnosť rovnakej mzdy za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty, teda zakazuje mzdovú nerovnosť medzi mužmi a ženami. Avšak.... Poznáme tzv. Ženské euro – čo to predstavuje?

Ide o mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami.

Ide o mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami.

Mzdový rozdiel na Slovensku predstavoval v roku 2020 až 19,8 %, to znamená, že za čas, za ktorý muž zarobil jedno euro, žena zarobila len 80 centov.

6. otázka

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v rámci Európskej únie je cca 14, 8 % v neprospech žien. Rozdiel v podmienkach Slovenskej republiky je na úrovni:

Je to 19,8 %

Trexima mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami na Slovensku v období rokov 2014 – 2019 stagnoval na úrovni 18 % v neprospech žien, v roku 2020 sa však rozdiel prehĺbil na 19,8 %.

Je to 19,8 %

7. otázka

Výberové konanie je proces, pri ktorom:

Nie je jasne definovaný spôsob resp. jeho priebeh, avšak odporúča sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vrátane Antidiskriminačného zákona.

Nie je jasne definovaný spôsob resp. jeho priebeh, avšak odporúča sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vrátane Antidiskriminačného zákona.

Vaša odpoveď je správna.

8. otázka

Ktoré z uvedených tvrdení je správne?

Vaša odpoveď je správna.

Výška základnej zložky mzdy môže byť určená konkrétnou platovou triedou, ak ide o zamestnávanie podľa osobitného zákona.

Výška základnej zložky mzdy môže byť určená konkrétnou platovou triedou, ak ide o zamestnávanie podľa osobitného zákona.

9. otázka

V prípade namietaného diskriminačného konania pri výberovom konaní sa môžem obrátiť na:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rada pre štátnu službu.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rada pre štátnu službu.

Vaša odpoveď je správna.

10. otázka

Ktorý z uvedených pracovných inzerátov je napísaný správne?

Hľadáme administratívnu výpomoc pre riaditeľa spoločnosti do hlavného pracovného pomeru. Prax výhodou, vodičský preukaz sk. B je podmienkou.

Vaša odpoveď je správna.

Hľadáme administratívnu výpomoc pre riaditeľa spoločnosti do hlavného pracovného pomeru. Prax výhodou, vodičský preukaz sk. B je podmienkou.

Gratulujeme! Tento modul ste absolvovali úspešne. Skúste niektorú z našich ďalších tém.

Bohužiaľ! Tento modul sa Vám nepodarilo úspešne absolvovať. Skúste znovu.