27. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

29. zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť, ktorého členom sme aj my.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Fórum o integrácii 2022

Kalendár

Konferencia organizovaná Ligou pre ľudské práva bude zameraná na tému nenávistných prejavov a pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Konferencie sa zúčastnila za Stredisko Radka Vicenová, ktorá hovorila o nenávistných prejavoch vo verejnom priestore a monitoringu prípadov diskriminácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Konferencia (EQUINET)

Kalendár

Konferencia organizovaná sieťou Equinet s názvom „Equality bodies and gender equality – a growing role). Cieľom je zvýšiť povedomie orgánov pre rovnosť pri riešení rodovej diskriminácie a presadzovaní rodovej rovnosti.

Seminár o nediskriminácii a rodovej rovnosti

Kalendár

Právny seminár o nediskriminácii a rodovej rovnosti organizovaný Riaditeľstvom Európskej komisie pre rovnosť a občianstvo Európskej únie (Online legal seminar on non-discrimination and gender equality)

Regionálne fórum Európy a Strednej Ázie

Kalendár

Regionálne fórum Európy a Strednej Ázie sa uskutoční 2. – 3. mája 2022 so zameraním na vybudovanie silnejších mechanizmov ochrany menšín pri príležitosti 30. výročia Deklarácie o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám.

Stretnutie pracovnej skupiny Equality law (EQUINET)

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti Equinet.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.