Zúčastnili sme sa diskusie k šikane a diskriminácii na pracovisku

Aktuality

So šikanou na pracovisku sa stretáva množstvo zamestnancov/zamestnankýň avšak len tri percentá obetí podajú oficiálnu sťažnosť. Ako národný antidiskriminačný orgán vyhodnocujeme splnenie znakov diskriminácie podľa antidiskriminačnej legislatívy.

Mobbing, bossing a staffing na pracovisku môžu naplniť znaky obťažovania, v prípade existencie jedného z dôvodov vymedzených v oblasti pracovnoprávnych vzťahov Zákonníkom práce. Medzi dôvody na základe, ktorých sa zakazuje diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch patrí napr. pohlavie, rod, etnicita, zdravotné postihnutie, vek ale aj oznamovanie protispoločenskej činnosti. Pokiaľ daný prípad spadá do našej pôsobnosti, môžeme klienta/klientku zastupovať v antidiskriminačnom spore. 

Naša zamestnankyňa Veronika Michelčíková v relácii Cez lupu vysvetľuje rozdiely medzi diskrimináciou a šikanou a radí ako postupovať v prípade ak sa zamestnanec/zamestnankyňa stanú obeťou šikany na pracovisku. 

Pozrite si reláciu Cez lupu