Zúčastnili sme sa 1. okrúhleho stola k právnej definícii segregácie

Aktuality

Prijali sme pozvanie rokovať s expertmi a expertkami počas okrúhleho stola k problematike právnej definície segregácie a strategických postupoch na jej odstránenie v kontexte školskej politiky a praxe. Okrúhly stôl organizovalo občianske združenie eduRoma s nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung Slovensko a pod odbornou záštitou Rady Európy a Európskej komisie dňa 26. januára 2022.

Pripravovaná definícia segregácie by mala reflektovať súdnu prax, zistenia Štátnej školskej inšpekcie, poznatky štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany základných práv získané monitorovaním segregácie na slovenských školách. Stredisko sa zaviazalo poskytnúť občianskemu združeniu eduRoma právne stanovisko a konzultácie k zneniu navrhovanej definície a jej zakotveniu v právnom poriadku Slovenskej republiky. K problematike prevencie a odstraňovania segregácie na školách má Stredisko naplánované aj ďalšie konkrétne aktivity, o ktorých sa môžete dozvedieť v Pláne činnosti (pdf, 329 KB) Slovenského národného strediska pre ľudské práva na rok 2022.