Zlepšenie prístupnosti externého testovania žiakov a žiačok špeciálnych základných škôl

Aktuality

Dňa 08.06.2021 sme sa zúčastnili rozporového konania k novele zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove a vzdelávaní (školský zákon), v znení neskorších predpisov. S Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sme diskutovali najmä o možnostiach žiakov a žiačok vzdelávaných v systéme špeciálneho školstva dosiahnuť nižšie stredné vzdelanie prostredníctvom absolvovania externého testovania žiakov základných škôl, ako aj zavedenie jeho úspešného absolvovania ako podmienky ukončenia nižšieho stredného vzdelania pre všetky deti.

Oceňujeme, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo umožniť aj žiakom a žiačkam so zdravotným znevýhodnením vzdelávajúcim sa vo vybraných špeciálnych výchovno-vzdelávacích programoch dosiahnuť nižšie stredné vzdelanie prostredníctvom absolvovania externého testovania žiakov.

Je dôležité podotknúť, že túto možnosť by mali mať všetci žiaci a žiačky so zdravotným znevýhodnením bez ohľadu na výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa vzdelávajú, druh a rozsah ich zdravotného znevýhodnenia. 

Rozsah a stupeň zdravotného znevýhodnenia sa medzi žiakmi a žiačkami líši, tak ako sa líšia aj ich schopnosti, motivácia a podporné prostredie, v ktorom vyrastajú. Je dôležité, aby čo najväčší počet žiakov a žiačok so zdravotným znevýhodnením mal prístup k stredoškolskému vzdelaniu, ktoré im výrazne zvýši možnosť uplatniť sa na otvorenom trhu práce a s tým súvisiacu zvýšenú kvalitu a nezávislosť života.

Upozorňujeme nielen na potrebu prihliadať na riadnu a efektívnu implementáciu záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale prihliadať aj na neustály technologický a vedecký pokrok. Možno očakávať, že sa v najbližších rokoch budú môcť mnohí žiaci a žiačky špeciálnych škôl vzdelávať v odboroch, pri ktorých dnes čelia ťažko odstrániteľným/prekonateľným bariéram.

Umožniť žiakom a žiačkam so zdravotným znevýhodnením absolvovať externé testovanie žiakov za účelom získania nižšieho stredného vzdelania nie je postačujúce. Je potrebné, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaviedlo efektívne mechanizmy, ktoré by výrazne zlepšovali prístupnosť externého testovania žiakov, tým žiakom a žiačkam, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnych základných školách.

Nie je spravodlivé očakávať, že sa žiaci a žiačky so zdravotným znevýhodnením vzdelávajúci sa v odlišných výchovno-vzdelávacích programoch vedeli sami pripraviť na absolvovanie externého testovania žiakov, v ktorom osciluje priemerná úspešnosť žiakov a žiačok vzdelávaných v príslušnom výchovno-vzdelávacom programe na 60 – 65 %.

Týmto apelujeme na Ministerstvo, aby zaviedlo mechanizmus pre prípravu žiakov a žiačok špeciálnych základných škôl, ktorí majú záujem získať nižšie stredné vzdelanie absolvovaním externého testovania žiakov, a to v rámci otvoreného procesu v spolupráci so zástupcami žiakov a žiačok so zdravotným znevýhodnením.