Workshop na tému Charta základných práv EÚ: ako prebiehal

Aktuality

Dňa 07.12.2023 sme pripravili workshop na tému Charta základných práv EÚ pre neziskové organizácie a ostatné inštitúcie ochrany ľudských práv. Workshopu sa napríklad zúčastnili zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv, Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže alebo Iniciatívy Inakosť.

Chartu možno považovať za základnú listinu ľudských práv EÚ. Je to moderný ľudskoprávny katalóg, priznávajúci viaceré práva, ktoré nie sú obsiahnuté v žiadnom inom dokumente takéhoto charakteru. Charta tvorí súčasť primárneho práva EÚ a teda má prednosť pred právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak aplikujeme právo EÚ.

Workshop bol rozdelený na dve časti. Prvá, teoretická časť sa zamerala na postavenie Charty v slovenskom právnom poriadku a spôsob jej uplatňovania v rozhodnutiach súdov a pri tvorbe zákonov a štátnych politík.  Ďalej bola účastníčkam a účastníkom predstavená štruktúra Charty a jej implementácia v slovenskom právnom poriadku.

Následne druhá, praktická časť workshopu sa zamerala na overenie teoretických poznatkov a ich aplikáciu v praxi. Účastníčkam a účastníkom bol predstavený potenciál pre uplatňovanie Charty prostredníctvom príkladov dobrej praxe jej implementácie z iných členských štátov EÚ o čom následne diskutovali z pohľadu ich praktického zamerania. Príklady dobrej praxe vychádzali z činností národných inštitúcií pre ľudské práva so zameraním na litigáciu, pripomienkovanie zákonov/politík, advokačnú činnosť, či šírenie a prehlbovanie povedomia o ľudských právach. Na záver si účastníčky a účastníci vyskúšali implementáciu Charty na modelových prípadoch z praxe.

Workshop bol organizovaný v rámci projektu „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“, ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre regionálnu spoluprácu. Jedným z cieľov projektu je zlepšenie postavenia rôznych inštitúcií, administratívnych štruktúr, organizácii občianskej spoločnosti, či zraniteľných skupín zvýšením úrovne ochrany základných práv prostredníctvom implementácie Charty základných práv EÚ.