Vzdelávame o diverzite na pracovisku

Aktuality

Téma manažmentu rozmanitosti (diverzity) a rovného zaobchádzania na pracovisku bola pre vás natoľko zaujímavá, že sme ju pridali do našich vzdelávacích tém. Nakoľko ide o tému pomerne málo známu pre zamestnávateľov/ky, chceme poukázať na výhody rozmanitosti z ľudského ale aj ekonomického hľadiska.

Obsah vzdelávacej aktivity tvorí súbor základných informácií o rovnom zaobchádzaní v pracovnom prostredí, diverzite a inklúzii, ktoré môžu tvoriť dôležitý súhrn prvkov vytvárajúcich prostredie založené na hodnotách spojených s akceptáciou rozmanitosti, odbúravania predsudkov a elimináciu diskriminačných foriem správania sa. Súčasťou vzdelávacej aktivity je aj problematika kultúry a hodnôt na pracovisku so zameraním na etický kódex a riešenie prípadov nediskriminácie na pracovisku.

Ak vám záleží na vytvorení kultúry vzájomného rešpektu, dôvery a empatie na pracovisku, ozvite sa nám na vzdelavanie@snslp.sk.