Silvia Porubänová ako ambasádorka kategórie Výnimočný zamestnávateľ

Aktuality

Ocenenie Via Bona odovzdáva každoročne Nadácia Pontis za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Kategória Výnimočný zamestnávateľ je zameraná na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku.

Je dôležité poukazovať na diskrimináciu znevýhodnených skupín  a rovnako dôležité je podporovať  zamestnávateľov, ktorí sa snažia nerovnosti minimalizovať.

Vytvárať prostredie pre rôzne skupiny zamestnancov a zamestnankýň z hľadiska veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, etnicity, zdravotného či sociálneho znevýhodnenia, ako aj ďalších faktorov. Napokon o tejto problematike priebežne informujeme aj v kampani Za pekné pondelky, ktorá sa zameriava na podporu inklúzie a nediskriminácie na pracovisku.

Tento rok je ambasádorkou kategórie Výnimočný zamestnávateľ výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová. Čo by podľa nej mal mať výnimočný zamestnávateľ?

Výnimočný zamestnávateľ v sebe musí spájať silnú odbornosť a kompetentnosť s ľudskosťou, otvorenosťou a vnímavosťou voči potrebám a očakávaniam svojich zamestancov a zamestnankýň. Inými slovami, nedbať len na efektivitu a prosperitu firmy, ale s rovnakým zápalom sa angažovať aj v starostlivosti o ľudí, ktorí v nej pracujú“.

Ak viete o projektoch alebo aktivitách, ktoré sú zamerané na vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre rôznorodé skupiny zamestnancov a zamestnankýň, môžete ich nominovať. Viac informácií na www.viabona.sk