Voľba výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa

Aktuality

Správna rada Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „SNSĽP“) oznamuje, že dňa 10.10 2023 o 13.00 hod. sa uskutoční voľba výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „výkonná riaditeľka/výkonný riaditeľ SNSĽP“).

Podľa ustanovenia § 3a ods. 7 písm. b) zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov Správna rada SNSĽP volí a odvoláva výkonnú riaditeľku/výkonného riaditeľa SNSĽP. Návrh (resp. nomináciu) kandidátky/kandidáta na pracovnú pozíciu výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa SNSĽP môže v určenom termíne podať iba členka/člen Správnej rady SNSĽP.

Termín doručenia návrhov kandidátok/kandidátov na pracovnú pozíciu výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa SNSĽP, poštou alebo osobne, je najneskôr do 3.10.2023 do 12.00 hod. vrátane, a to v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ na meno predsedníčky volebnej komisie JUDr. Alexandry Stachovej. Na nominácie doručené po tomto termíne sa neprihliada.

Do výberového konania na pozíciu výkonná riaditeľka/výkonný riaditeľ SNSĽP je potrebné doručiť tajomníčke Správnej rady SNSĽP v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ na meno predsedníčky volebnej komisie JUDr. Alexandry Stachovej nasledovné dokumenty:

  • Žiadosť členky/člena Správnej rady SNSĽP na zaradenie jej/jeho alebo spoločného návrhu kandidátky/kandidáta do voľby výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa SNSĽP, ktorá musí byť podpísaná aspoň jednou členkou/jedným členom Správnej rady SNSĽP (ďalej len „nominácia“). 
  • Životopis kandidátky/kandidáta.
  • Úradne overenú kópiu diplomu o ukončení II. stupňa vysokej školy kandidátky/kandidáta (podľa ustanovenia § 3b ods. 2 Zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov).
  • Motivačný list, ktorý bude obsahovať plán rozvoja SNSĽP v maximálnom rozsahu 4 normostrany.
  • Čestné prehlásenie, že kandidátka/kandidát nemá záznam v registri trestov.
  • Vlastnoručne podpísaný súhlas kandidátky/kandidáta s nomináciou ako kandidáta do voľby.