Voľba výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zverejňuje Procesné pravidlá pre voľbu výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva konanej dňa 10. októbra 2023 schválené Správnou radou dňa 7. septembra 2023.

Procesné pravidlá pre voľbu výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva konanej dňa 10. októbra 2023 o 13.00 hod.

 1. Správna rada Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „Správna rada SNSĽP“) v diskusii prerokuje splnenie všetkých potrebných technických
  a personálnych náležitostí jednotlivých návrhov na výkonnú riaditeľku /výkonného riaditeľa.
 2. Správna rada SNSĽP rozhodla, že vypočutie kandidátok a kandidátov zaradených do procesu voľby bude prebiehať formou verejného vypočutia v sídle SNSĽP.
 3. Kandidátky a kandidáti budú mať 15 minút na prezentovanie plánu rozvoja SNSĽP, po ktorých budú nasledovať otázky. Osobná prezentácia a otázky členiek a členov Správnej rady sa uskutočnia v neprítomnosti ostatných kandidátok a kandidátov. Otázky kandidátkam a kandidátom počas celého verejného vypočutia môžu klásť len členky a členovia Správnej rady. Poradie verejného vypočutia kandidátov a kandidátok stanovuje predseda Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva podľa abecedného poradia v 30 minútových intervaloch.

           PhDr. Silvia Porubänová

Po skončení individuálnych prezentácií a individuálnych otázok na kandidátku a kandidáta na výkonnú riaditeľku /výkonného riaditeľa môže Správna rada zavolať všetky kandidátky a všetkých kandidátov na kladenie spoločných otázok.

 • Kandidátka/ kandidát môže vziať svoj súhlas s kandidatúrou písomne späť, pokiaľ Správna rada nepristúpi k voľbe.
 • Po ukončení verejného vypočutia, pristúpi Správna rada k voľbe výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa s pomedzi kandidátok/kandidátov. Proces voľby je neverejný. Voľba výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa je tajná.
 • Na zvolenie kandidátky/kandidáta v prvom kole voľby je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členiek/členov Správnej rady. Ak nikto z kandidátok/kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov v prvom kole voľby, do druhého kola voľby, ktoré sa uskutoční bezprostredne po prvom kole voľby, postúpia kandidátky/kandidáti, ktoré/ktorí sa podľa počtu hlasov získaných v prvom kole voľby umiestnili na prvých dvoch miestach. V druhom kole voľby sa požaduje na zvolenie kandidátky/kandidáta nadpolovičná väčšina všetkých členiek a členov Správnej rady.
 • Každá prítomná/prítomný členka/člen Správnej rady má jeden hlas.
 • Vyhotovuje sa hlasovací lístok spoločný pre všetky kandidátky/ všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidátky/ kandidáti v abecednom poradí vzostupne.
 • Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla uvedeného pred menom a priezviskom kandidátky/kandidáta.
 • Členky volebnej komisie po tajnej voľbe výkonnej riaditeľky /výkonného riaditeľa uskutočnia sčítanie hlasov.
 • Po sčítaní hlasov členky volebnej komisie bezodkladne
  a za prítomnosti verejnosti informujú Správnu radu o výsledkoch hlasovania.
  O výsledku z hlasovania spíšu  členky volebnej komisie osobitnú zápisnicu. Zápisnica obsahuje informácie o počte zúčastnených členov Správnej rady na voľbe, zoznam kandidátov a kandidátov, počet získaných hlasov, neplatných hlasov, počet vydaných hlasovacích lístkov, počet neodovzdaných hlasovacích lístkov, konštatovanie či bol/a alebo nebol/a kandidát/ka zvolený/á.
 • Ak ani v druhom kole voľby nezíska kandidátka/kandidát potrebnú väčšinu hlasov, Správna rada schváli nový termín návrhu kandidátky/kandidáta do voľby, ako aj vyhlási nový termín voľby výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa
  za podmienok chválených Správnou radou uznesením č. 750 zo 7. septembra 2023.
  Do novej voľby výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa budú môcť byť navrhnutí opätovne aj neúspešné kandidátky/neúspešní kandidáti.
 • Všetky hlasovacie lístky použité vo voľbe výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva budú uložené
  do zalepenej obálky, ktorú podpíšu členky volebnej komisie.
 • Zalepená obálka s hlasovacími lístkami bude spolu so zápisnicou volebnej komisie z procesu voľby dňa 10. októbra 2023 uschovaná v trezore Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Hlasovacie lístky skartuje tajomníčka/tajomník Správnej rady po uplynutí troch rokov odo dňa konania voľby.
 • Tieto procesné pravidlá voľby výkonnej riaditeľky/ výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva boli schválené členkami
  a členmi Správnej rady dňa 7. septembra 2023.
Procesné pravidlá voľby VR Ochrana osobných údajov