Vítame návrhy smerníc o štandardoch pre orgány pre rovnaké zaobchádzanie

Aktuality

Európska komisia dňa 7.12.2022 zverejnila návrhy dvoch smerníc upravujúcich štandardy pre orgány pre rovnaké zaobchádzanie, ktorých hlavným cieľom je posilniť uplatňovanie princípu rovnakého zaobchádzania v členských krajinách Európskej únie.

Cieľom smerníc je posilniť postavenie orgánov pre rovnaké zaobchádzanie, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky práve Stredisko. Úlohou týchto orgánov je presadzovanie rovného zaobchádzania a ochrana pred diskrimináciou.

Súčasná európska úprava, na základe ktorej v členských štátoch sú tieto orgány zriaďované, je však v definovaní ich postavenia, právomocí a úloh veľmi vágna. Situáciu majú riešiť práve nové smernice, ktorá majú zakotviť právne záväzné minimálne štandardy vo vzťahu k mandátu, nezávislosti, efektívnosti, financovania, právomoci a prístupnosti orgánov pre rovnaké zaobchádzanie, ktoré budú členské štáty musieť pretaviť do vnútroštátnej legislatívy. Ich prijatím sa má posilniť ochrana obetí diskriminácie, ale aj presadzovanie rovnosti a tolerancie v spoločnosti. V neposlednom rade ide o krok k zjednoteniu úrovne ochrany poskytovanej obetiam diskriminácie v rôznych členských štátoch Európskej úrovne, ktorá je vo veľkej miere závislá od konkrétnych právomocí a nastavenia fungovania orgánov pre rovnaké zaobchádzanie.

V tejto súvislosti Stredisko vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby v rámci rokovaní na európskej úrovni podporila návrhy predložené Európskou komisiou a zabezpečila následne rýchlu a efektívnu transpozíciu predmetnej regulácie do slovenského právneho poriadku.

Návrhy smerníc si môžete spolu s ich odôvodnením preštudovať v anglickom jazyku na stránke Európskej komisie