Úloha vnútroštátnych orgánov s kompetenciou v oblasti ľudských práv pri zabezpečovaní súladu fondov EÚ so základnými právami

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) je spolu s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA), Európskou sieťou národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (ENNHRI) a šiestimi ďalšími členskými štátmi EÚ, jedným z partnerov projektu s názvom Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu.

Projekt je financovaný na základe EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. (informácie o projekte na našej podstránke; informácie o projekte na podstránke FRA)  

Cieľom projektu je posilniť postavenie vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva a ich schopnosť zapojiť sa do procesov uplatňovania základných práv a zásad právneho štátu v rámci mechanizmov EÚ.

V rámci projektu SNSĽP pripravilo Správu o úlohe vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri zabezpečovaní dodržiavania základných práv pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku. Prijatím nového všeobecného nariadenia o spoločných ustanoveniach pri čerpaní fondov EÚ („Všeobecné nariadenie“1, sa rešpektovanie základných práv v súčasnosti stalo nevyhnutnou podmienkou implementácie fondov EÚ.

Správa je zameraná  na potenciálnu úlohu SNSĽP pri implementácii podmienky dodržiavania základných práv, na základe analýzy štruktúry implementácie fondov Európskej únie v Slovenskej republike. Cieľom správy je preskúmať úlohu, ktorú by SNSĽP pri plnení svojho mandátu vnútroštátnej inštitúcie pre ľudské práva mohlo zohrávať v postupe implementácie fondov EÚ rešpektujúc novú ľudskoprávnu podmienenosť.

Čo sa týka metodiky a rozsahu, účelom Správy je poskytnúť prehľad o tom, ako finančné prostriedky EÚ fungujú vo vnútroštátnom kontexte, identifikovať výzvy a príležitosti v oblasti základných práv a preskúmať úlohu a zapojenie vnútroštátnych orgánov s právomocou v oblasti ľudských práv pri zabezpečovaní súladu finančných prostriedkov EÚ so základnými právami.

Na základe výsledkov teoretického výskumu SNSĽP taktiež identifikovalo kľúčové zainteresované strany a odborníkov na vnútroštátnej úrovni a uskutočnilo odborné rozhovory s cieľom získať prehľad o výzvach a príležitostiach v oblasti základných práv pri implementácii finančných prostriedkov EÚ  a ďalej preskúmať úlohu vnútroštátnych orgánov s právomocou v oblasti ľudských práv pri zabezpečovaní dodržiavania základných práv pri implantácii fondov EÚ.

Pri príprave Správy SNSĽP vykonalo rozhovory s:

  1. Vecne príslušným odborom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – odbor horizontálnych princípov  ako gestorom horizontálnych princípov, ktorému bola zverená právomoc zabezpečiť súlad finančných prostriedkov EÚ so základnými horizontálnymi podmienkami týkajúcimi sa dodržiavania Charty základných práv Európskej únie a Dohovoru OSN o právach osôb s zdravotné postihnutia,
  2. Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý pôsobí ako jeden z desiatich sprostredkovateľských orgánov,
  3. Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu slovenskej republiky, ktoré pôsobí ako jeden z desiatich sprostredkovateľských orgánov,
  4. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré pôsobí ako riadiaci orgán.
Správa je dostupná na stiahnutie a prečítanie (pdf, 1 MB) Správa je dostupná aj anglickom jazyku (pdf, 1 MB)

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,  Európsky sociálny fond plus, Kohézny fond, Fond na spravodlivú transformáciu a Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku