Tehotné ženy by mali mať možnosť prioritného očkovania

Aktuality

Stredisko pozitívne vníma skutočnosť, že Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo medzi priorizované skupiny pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 osoby so závažnou a so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Pri monitorovaní tejto problematiky však identifikovalo opomenutie skupiny rizikových osôb – tehotných žien, ktoré sa v súčasnej dobe nemajú možnosť dať zaočkovať prioritne ako iné rizikové skupiny.

Napriek tomu, že očkovanie tehotných žien je v súčasnej dobe možné, Stredisko považuje za nevyhnutné vyriešiť otázku možného uprednostnenia tejto skupiny, a to vzhľadom na rizikovosť tehotenstva z dôvodu možného ťažšieho priebehu ochorenia COVID-19.

Stredisko si uvedomuje potrebu opatrnosti pri riešení otázky očkovania tehotných žien zodpovednými orgánmi. Považuje však za dôležité, aby tým ženám, ktoré sa v tehotenstve chcú dať zaočkovať, bolo očkovanie sprístupnené v súlade s princípom rovnosti a nediskriminácie tak ako iným rizikovým skupinám obyvateľstva.

Stredisko sa preto listom obrátilo na Ministerstvo zdravotníctva SR so žiadosťou o vyjadrenie sa k otázke možného priorizovania tehotných žien pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19.