Stredisko diskutovalo s Ministerstvom spravodlivosti SR

Aktuality

Dňa 19.3. 2021 sme sa zúčastnili na rozporovom konaní k legislatívnemu procesu LP/2020/627 – rekodifikácia práva obchodných spoločností. V tomto nelegislatívnom materiáli Ministerstvo spravodlivosti SR predstavilo návrh možnej rekodifikácie obchodných spoločností. Využili sme túto príležitosť, aby vybraným zástupcom a zástupkyniam Ministerstva spravodlivosti SR ako aj členom a členkám pracovnej skupiny pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností pripomenulo záväzky Slovenskej republiky v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, a implementácie Hlavných zásad OSN pre podnikanie a ľudské práva a odporúčania Výboru Ministrov Rady Európy CM/Rec(2016)3.

Navrhli sme, aby bol materiál predložený do medzirezortného pripomienkového konania doplnený o diskusiu o zavedení nových všeobecných povinností právnických osôb zriadených za účelom podnikania, a to (1) povinnosť rešpektovať ľudské práva, (2) povinnosť sledovať dopady podnikateľskej činnosti na uplatňovanie ľudských práv, a (3) povinnosť predchádzať a zmierňovať negatívne dopady podnikateľskej činnosti na uplatňovanie ľudských práv.

Tento návrh sme predložili aj vo svetle len nedávnej verejnej konzultácie Európskej komisie k udržateľnému riadeniu obchodných spoločností. Napriek tomu, že sa predkladaný nelegislatívnym materiál meniť o pripomienku Strediska rozširovať nebude vzhľadom na komplexnosť problematiky, Ministerstvo spravodlivosti SR je otvorené ďalšej diskusii na túto tému podľa vývoja európskej legislatívy v tejto oblasti.