Štát by mal posilniť povinnosti podnikateľov v oblasti ľudských práv

Aktuality

Stredisko sa dlhodobo snaží, aby Slovenská republika plnila svoje záväzky v oblasti podnikania a ľudských práv, vrátane prijatia príslušných národných politík.

Povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, predovšetkým povinnosť rešpektovať ľudské práva a sledovať, vyhodnocovať a predchádzať negatívnym dopadom na uplatňovanie ľudských práv upravujú viaceré (právne nezáväzné) medzinárodné dokumenty, a to najmä Hlavné zásady OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv, Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti ako aj odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/Rec(2016)3.

Práve toto odporúčanie vyžaduje, aby preverili svoje vnútroštátne právne predpisy a prax tak, aby sa ubezpečili, že sú v súlade s odporúčaniami a usmerneniami uvedenými Hlavných zásadách OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv.

Dňa 26.2 2021 sa Stredisko zapojilo do legislatívneho konania č. LP/2020/627 k legislatívnemu zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností. Tu Stredisko Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky navrhuje, aby v rámci pripravovaného dokumentu a rekodifikácie otvorila aj diskusiu o možnosti uzákonenia povinností podnikateľských subjektov v oblasti ochrany a podpory ľudských práv do práva obchodných spoločností, ktoré je upravené najmä Obchodným zákonníkom.