Štát by mal odstrániť nerovnosti v prístupe k stredoškolskému vzdelaniu

Aktuality

Stredisko sa snaží, aby štát odstránil nerovnosti v oblasti vzdelávania žiakov a žiačok so zdravotným postihnutím. Na tieto nerovnosti Stredisko upozorňuje už dlhé roky, a preto sa rozhodlo zapojiť aj do legislatívneho konania, ktorého cieľom je odstrániť nerovnosti v prístupe k nižšiemu strednému vzdelaniu, a to najmä vo vzťahu k žiakom a žiačkam špeciálnych základných škôl.

Stredisko pri svojej činnosti, v rámci vybavovania podnetov, identifikovalo ako potenciálne diskriminačné, resp. znevýhodňujúce vybrané ustanovenia Školského zákona pri získavaní jednotlivých stupňov základného vzdelania.

V dôsledku ich aplikácie dochádza k znevýhodneniu tých žiakov, ktorí absolvovali alebo absolvujú špeciálne základné školy (v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím).

V rámci legislatívneho konania LP/2020/105 predložilo zásadnú pripomienku, ktorou sa snaží, aby všetci žiaci a žiačky, ktorý sa vzdelávajú na špeciálnych základných školách mali možnosť dosiahnuť nižšie stredné vzdelanie a vzdelávať na „bežných“ stredných školách.

Stredisko si uvedomuje, že nie všetci žiaci a žiačky, ktorí sa v súčasnosti vzdelávajú podľa výchovno-vzdelávacích programov podľa ust. § 94 ods. 2 Školského zákona budú môcť z dôvodu rozsahu alebo charakteru svojho zdravotného postihnutia dosiahnuť spôsobilosť a vedomosti, ktoré by im umožnili sa vzdelávať na „bežnej“ strednej škole.

Rozsah a stupeň zdravotného postihnutia sa medzi žiakmi a žiačkami líši, tak ako sa líšia aj ich schopnosti, motivácia a podporné prostredie v ktorom vyrastajú. Je dôležité, aby čo najväčší počet žiakov a žiačok so zdravotným postihnutím mal prístup k stredoškolskému vzdelaniu, ktoré im výrazne zvýši uplatnenie na otvorenom trhu práce a s tým súvisiacu kvalitu a nezávislosť života.

Tu Stredisko upozorňuje nielen na potrebu prihliadať na riadnu a efektívnu implementáciu záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale prihliadať aj na neustály technologický a vedecký pokrok. Možno očakávať, že sa v najbližších rokoch budú môcť mnohí žiaci a žiačky špeciálnych škôl vzdelávať v odboroch, pri ktorých dnes čelia ťažko odstrániteľným/prekonateľným bariéram.