Sloboda médií je podporným pilierom ostatných práv

Aktuality

Dňa 19.11 sme na Stredisku privítali zástupcov a zástupkyne médií, ktorí/é s pozvanými odborníkmi/čkami a kolegami/gyňami zo SNSĽP debatovali o tom, ako skvalitniť verejnú debatu o porušovaní ľudských práv a diskriminácii.

Senzacionalizácia týchto pojmov častokrát vedie k stigmatizácii ohrozených skupín a prispieva tak k ďalšej polarizácii spoločnosti. Ich nadužívanie a vyprázdňovanie naopak prispieva k tomu, že klesá dôvera verejnosti k inštitúciám a mechanizmom určeným na ochranu práv a reálne obete diskriminácie majú problém domôcť sa spravodlivosti.

Je preto spoločnou úlohou nás všetkých – štátu, nezávislých inštitúcií, médií, občianskej spoločnosti, ale aj odbornej a širokej verejnosti – využívať všetky dostupné možnosti a prostriedky na skvalitnenie verejnej debaty a šírenie povedomia o ľudských právach smerom ku všetkým cieľovým skupinám.

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na pokračovanie Raňajok s novinami opäť o pár mesiacov.