Silné a efektívne vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva v EÚ

Aktuality

V rámci projektu Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu („Projekt“) malo Stredisko zastúpenie na medzinárodnej konferencii, na tému posilnenia uplatňovania Charty základných práv EÚ prostredníctvom silných a efektívnych vnútroštátnych inštitúcii pre ochranu ľudských práv v EÚ.

Konferencii predchádzal workshop, ktorý sa sústredil na zabezpečenie súladu fondov EÚ so základnými právami, a to na základe strategickej výmeny skúseností a zručností medzi  vnútroštátnymi orgánmi, národnými inštitúciami pre ľudské práva a organizáciami občianskej spoločnosti. Zástupkyne Strediska na workshope prezentovali poznatky v oblasti dodržiavania ľudských práv pri čerpaní fondov EÚ nadobudnuté ako výsledok Projektu a zámer monitorovať súlad čerpania fondov EÚ s ľudskými právami v budúcnosti.

Samotná konferencia sa sústredila na nasledujúce strategické oblasti:

  • úloha vnútroštátnych inštitúcii pre ochranu ľudských práv pri podpore uplatňovania Charty základných práv EÚ
  • úloha vnútroštátnych inštitúcii pre ochranu ľudských práv pri riešení otázok a výziev v oblasti právneho štátu
  • začlenenie základných práv do fondov EÚ
  • cesty k silnejším a účinnejším vnútroštátnym inštitúciám pre ochranu ľudských práv v EÚ
  • štruktúry v oblasti ľudských práv: silné vnútroštátne inštitúcie pre ochranu ľudských práv v širšej Európe

Na konferencii sme predstavili aktivity, ktoré sa uskutočnili vďaka projektu, najmä vzdelávacie workshopy, ktoré sme zorganizovali a iniciatívy v oblasti právneho štátu. V oblasti začlenenia základných práv do fondu EÚ v mene Strediska vystúpila v panelovej diskusii doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Konferenciou sme zároveň zavŕšili implementáciu spomínaného projektu. Implementácia projektu prebiehala v troch kľúčových oblastiach:

  • zlepšenie využívania Charty vnútroštátnymi inštitúciami pre ľudské práva a posilnenie úlohy týchto inštitúcií pri jej uplatňovaní na vnútroštátnej úrovni;
  • posilnenie schopnosti vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva monitorovať dodržiavanie základných práv a zásad právneho štátu zvýšením zapojenia týchto inštitúcii do príslušných európskych mechanizmov a podpora dialógov na vnútroštátnej úrovni o základných právach a právnom štáte;
  • rozvíjanie zručnosti vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva v monitorovaní dodržiavania základných práv, pri implementácii fondov EÚ.

Prostredníctvom aktivít v týchto kľúčových oblastiach, mal projekt za cieľ posilniť postavenie vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva, ich schopnosť zapojiť sa do procesov uplatňovania základných práv a zásad právneho štátu a zvýšiť úroveň ochrany základných práv prostredníctvom intenzívnejšej implementácie Charty. Z aktivít, ktoré prebiehali možno vyzdvihnúť najmä vypracovanie odborných publikácií, prípravu vzdelávacích nástrojov a školení pre rôzne cieľové skupiny, vrátane študentov, predstaviteľov občianskej spoločnosti, právnické profesie, či sudcov.

Iniciatívy Strediska v oblasti posilnenia ľudských práv a zásad právneho štátu týmto projektom samozrejme nekončia. Vďaka projektu sme posilnili naše zručnosti a schopnosti. Stredisko sa týmto strategickým oblastiam bude so zanietením venovať i naďalej.

Záverečné vyhlásenie z konferencie o úlohe národných inštitúcií pre ľudské práva si môžete prečítať tu (pdf, 233 KB)