S projektom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov sme vycestovali do Prešova a Popradu

Aktuality

Na konci septembra 2023 sme v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja a mimovládnou organizáciou Človek v ohrození zorganizovali pracovné podujatia na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku v Prešove (28.9.2023) a v Poprade (29.9.2023).

Pracovných podujatí sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne rôznych aktérov v oblasti zamestnávania, vrátane úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, občianskej spoločnosti, samosprávnych orgánov a miestnych zamestnávateľov, vrátane sociálnych podnikov.

Diskutovali sme o podstate inštitútu dočasných vyrovnávacích opatrení a úlohe Strediska pri ich nastavovaní a vyhodnocovaní. Venovali sme sa aj výzvam, ktorým čelia zamestnávatelia pri zamestnávaní Rómov a Rómok a spôsoboch podpory diverzity na pracoviskách. Účastníkom a účastníčkam sme prezentovali príklady dobrej praxe, ako aj inšpirácie z našej študijnej cesty v Nórsku. Napokon sme predstavili služby Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti pracovného poradenstva a podpory zamestnávania Rómov a Rómok a aktivity jej spoluzriaďovateľskej organizácie Človek v ohrození v oblasti zamestnanosti v regiónoch Prešovského samosprávneho kraja.

Na pracovných raňajkách v Prešove prezentovala skúsenosti s prijímaním a nahlasovaním DVO, ako aj aktivitami zameranými na podporu zamestnávania vylúčených skupín, firma TESCO Stores SR. Súčasťou pracovného brunchu v Poprade bola prehliadka tréningového centra firmy Whirlpool Slovakia, ktorá dlhodobo zamestnáva Rómov a Rómky z marginalizovaných komunít, ako aj prezentácia aktivít a výsledkov firmy v oblasti diverzity a inklúzie. Komunikačným partnerom pracovných raňajok v Prešove bola Americká obchodná komora a pracovný brunch v Poprade spoluorganizovala aj Charta diverzity Slovensko.

Pracovné podujatia boli realizované v rámci projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní Rómov a Rómok, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít. Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov Agentúra práce BBSK a na podstránke Prebiehajúce projekty.