Rakúska právna úprava poskytovania prídavkov na deti bola diskriminačná

Aktuality

Vítame rozsudok Súdneho dvora (pdf) Európskej únie zo dňa 16.06.2022, v ktorom súd určil, že prispôsobenie rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod, ktoré Rakúsko poskytuje pracovníkom v závislosti od štátu bydliska ich detí, je v rozpore s právom Únie.

Túto problematiku sme preskúmavali už v priebehu roku 2018. V tom čase sme prišli so záverom, že z pohľadu práva Európskej únie je neprípustné, aby výška vyplatených plnení osobám žijúcim na štátnom území jednotlivých členských štátov EÚ bola závislá od kúpnej sily miesta trvalého bydliska dieťaťa. Tým rakúska právna úprava vykazovala znaky nedodržania zásady rovného zaobchádzania.

Bol dosiahnutý významný krok k tomu, aby nepokračovalo finančné znevýhodňovanie migrujúcich pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, vrátane slovenských občanov pracujúcich v Rakúsku. Konštatovanie Súdneho dvora EÚ, že „tento mechanizmus predstavuje neodôvodnenú nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti migrujúcich pracovníkov.“ Stredisko považuje za dôležitý prvok ochrany rovnosti príležitostí zamestnancov na pracovnom trhu Európskej únie.