Privítali sme tím z kancelárie verejného ochrancu práv v Českej republike

Aktuality

Viaceré výzvy pre napĺňanie mandátu ochrany ľudských práv majú v Českej aj Slovenskej republike spoločný historický kontext alebo sú charakteristické previazaným sociokultúrnym a politickým prostredím. Aj preto vidíme veľký význam v prehlbovaní spolupráce medzi českými a slovenským inštitúciami s rôznymi mandátmi v oblasti ochrany ľudských práv a ochrany pred diskrimináciou. S týmto cieľom sme pozvali na pracovnú návštevu tím z kancelárie Verejného ochrancu práv v Českej republike, ktorá sa uskutočnila 15. februára 2023.

Návštevy sa zúčastnil zástupca ombudsmana (verejného ochrancu práv) JUDr. Vít Alexander Schorm a kolegovia a kolegyne z právnych aj výskumných sekcií s rôznymi odbornými špecializáciami, čo umožnilo výmenu skúseností v rozličným témach a oblastiach činností našich organizácií.

Stretnutie sme otvorili spoločným rokovaním o strategických prioritách oboch organizácií, vzájomnom priblížení právnych rámcov našej činnosti a skúsenosti s tým, ako ovplyvňujú výkon našich mandátov. Vzhľadom na interdisciplinárnosť oboch pracovísk sme diskutovali o vnútorných procesoch nastavenia nadväznosti právnych a výskumných aktivít pre efektívnejšie cielený výskum a využívanie dát. Spoločná skúsenosť oboch organizácií sa týka predovšetkým napĺňania úloh národných antidiskriminačných orgánov, bližšie sme preto zdieľali naše možnosti a postupy v oblasti poskytovania právnej pomoci, zapájania sa do legislatívnych procesov, vzdelávania aj zvyšovania povedomia. Zaujímavé pre nás bolo porovnanie odlišných stanovísk k aktuálne predloženým smerniciam zavádzajúcim záväzné štandardy pre orgány pre rovnaké zaobchádzanie EÚ, ktoré budú mať dopad ako na mandáty antidiskriminačných orgánov, tak aj na povinnosti členských štátov EÚ v oblasti ochrany pred diskrimináciou.

Na spoločné rokovanie sme nadviazali neformálnymi pracovnými diskusiami vedenia organizácií, právnych a výskumných tímov. Vedenie oboch organizácií sa ďalej venovalo úrovniam a miere spolupráce medzi ľudskoprávnymi inštitúciami a s mimovládnym sektorom na vnútroštátnej úrovni aj v spoločnom československom a európskom priestore. V rámci diskusie právnych tímov sme poskytli naše skúsenosti s nastavovaním legislatívy v súlade s Parížskymi princípmi a inými medzinárodnými štandardami vo vzťahu k úprave právomocí, štruktúr a záruk financovania a nezávislosti, nakoľko naši kolegovia a kolegyne sú v procese prípravy legislatívnej úpravy pridávajúcej českému verejnému ochrancovi práv mandát NHRI a detského ombudsmana. Vo vzťahu k akreditácii NHRI v systéme OSN sme poukázali na rôzne štádiá akreditačného procesu a potrebné podklady. Zároveň sme si vymenili tipy na spoluprácu s medzinárodnými aktérmi v tejto oblasti. Výskumné tímy sa vzájomne informovali o zameraniach svojich publikovaných výstupov a plánovaných výskumných úlohách. Bližšie diskutovali o metodike vyhodnocovania indikátorov ľudských práv, s ktorými majú oba tímy skúsenosti, hoci v rozdielnych oblastiach. Náš tím prezentoval metodiku a výsledky vyhodnocovania indikátorov v oblasti práva na vzdelanie, tím VOP ČR zas svoje skúsenosti vyhodnocovania indikátorov pre napĺňanie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným znevýhodnením. Veľmi inšpiratívne pre nás boli skúsenosti s vyhodnocovaním čitateľnosti výstupov pre rôzne cieľové skupiny klientov a klientok a postupné prispôsobovanie komunikácie zo strany VOP ČR ich zisteniam.

Počas stretnutia sme identifikovali viaceré spoločné ciele a oblasti, na ktorých môžeme v budúcnosti spolupracovať, či už je to zvyšovanie inkluzívnosti a prístupnosti našich výstupov a aktivít, monitoring diskriminácie, posilňovanie medzinárodnej spolupráce na rôznych platformách či zlepšovanie metodiky v oblasti vyhodnocovania indikátorov ľudských práv. Tešíme sa, že tím VOP ČR prijal naše pozvanie a mali sme možnosť vzájomne zdieľať naše skúsenosti, a rovnako sa tešíme na nové možnosti spolupráce v budúcnosti.