Prispeli sme k odbornej diskusii na tému postavenia transrodových osôb na Slovensku

Aktuality

Diskusia o postavení transrodových osôb bola dlhodobo v podmienkach Slovenskej republiky skôr tabu až sa v posledných rokoch stala súčasťou viac politického ako odborného diskurzu, a to na úkor rešpektu k právam a ľudskej dôstojnosti týchto osôb. Preto sme v septembri 2022 s potešením prijali pozvanie na konferenciu s názvom „Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti“, ktorá bola organizovaná na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.  

Na konferencii zástupkyňa Strediska vystúpila s príspevkom na tému „(Pokusy o) obmedzovanie právneho uznania rodu na Slovensku“, v ktorom analyzovala súčasnú právnu úpravu právneho uznania rodu na Slovensku, ako aj legislatívne pokusy o jej úpravu, z pohľadu súladu s ľudskoprávnymi štandardmi a osobitne Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Konferencia okrem odborníkov a odborníčok z oblasti ľudských práv a práva zhromaždila aj odborníkov a odborníčky z oblasti psychiatrie, filozofie a teológie.  

Ako výstup z konferencie bol v decembri 2022 publikovaný zborník Postavenie transrodových ľudí na Slovensku – Interdisciplinárne pohľady, v ktorom môžete nájsť aj príspevok našej kolegyne.