Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020 sme prezentovali diplomatickému zboru

Aktuality

Dňa 11. mája 2021 sme na stretnutí 22 zástupcov a zástupkýň veľvyslanectiev akreditovaných v Slovenskej republike organizovanom Veľvyslanectvom Slovinskej republiky v Bratislave prezentovali závery Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020. 

Uplynulý rok bolo uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd na Slovensku ovplyvnené najmä pandémiou ochorenia COVID-19 a implementáciou opatrení na ochranu života a zdravia. Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila nerovnosti v uplatňovaní ľudských práv a základných slobôd a poukázala na nové problémy v tejto oblasti. Výraznejšie boli zasiahnuté jednotlivé zraniteľné skupiny obyvateľstva, napr. marginalizované rómske komunity, osoby so zdravotným znevýhodnením, chronickí pacienti, ženy zažívajúce násilie a v neposlednom rade deti a mládež.

Okrem pandémie ochorenia COVID-19 malo na uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd negatívne dopady aj šírenie hoaxov, dezinformácií a nesprávna komunikácia štátu s odbornou aj laickou verejnosťou. Posun nesprávnym smerom sme zaznamenali aj v oblasti právneho štátu. Viac ako 50 % zákonov bolo prijatých v skrátenom legislatívnom konaní s minimálnou až žiadnou participáciou verejnosti. Mnohé opatrenia prijaté na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 nereflektovali na základné princípy ochrany a podpory ľudských práv akými sú napr. nediskriminácia, participácia, transparentnosť či ľudská dôstojnosť.

Vo svojej prezentácií sme sa zamerali najmä na uplatňovanie slobody pohybu v kontexte karantenizácie rómskych komunít, prístup k zdravotnej starostlivosti či vzdelaniu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.