Právny štát ako hodnota, ktorú treba chrániť

Aktuality

Pri príležitosti návštevy EÚ komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa sme sa zúčastnili diskusie zorganizovanej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Spolu s ďalšími pozvanými odborníkmi a odborníčkami, ako aj zainteresovanými aktérmi z prostredia občianskej spoločnosti, sme diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti právneho štátu na Slovensku v súvislosti s pripravovanou Správou Európskej komisie o právnom štáte 2022. Hovorili sme o kľúčových pilieroch právneho štátu – stav a fungovanie súdnictva, korupcia, sloboda médií, ako aj systém bŕzd a protiváh.

Za Stredisko sme zdôraznili dôležitosť zabezpečenia participatívnosti pri tvorbe právnych predpisov a prijímaní stratégií a politík v týchto oblastiach. Vyzdvihli sme aj dôležitú prácu zástupcov a zástupkýň občianskej spoločnosti v jednotlivých pilieroch právneho štátu. Práve oni sú kľúčovými aktérmi v oblasti monitorovania stavu právneho štátu a mali by zohrávať dôležitú úlohu pri tvorbe právnych predpisov a reforiem.

Vyzdvihli sme aj snahy zástupcov a zástupkýň Európskej komisie o zahrnutie širokej verejnosti do cielenej konzultácie pri tvorbe Správy o právnom štáte. Taktiež sme zdôraznili naše očakávania od odporúčaní Európskej komisie voči vnútroštátnym aktérom v jednotlivých oblastiach v pripravovanej Správe o právnom štáte. Aj pomocou cielene formulovaných odporúčaní vidíme priestor pre posilnenie vplyvu Správy o právnom štáte, ako aj celého Európskeho mechanizmu o právnom štáte, ktorý bol vytvorený ako súčasť širšieho úsilia EÚ o podporu a obranu jej základných hodnôt.

Na tieto aspekty nedávno poukázalo Stredisko prostedníctvom spoločnej správy všetkých vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva, ktorú zastrešuje Európska sieť vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva (ENNHRI). Túto správu podáva ENNHRI v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu, ktorý predstavuje každoročný dialóg o právnom štáte medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom vedeného spolu s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou a zainteresovanými stranami. Tohtoročná správa o právnom štáte zároveň po prvýkrát zahŕňa aj odporúčania Strediska s cieľom podporiť pokrok pri riešení najzávažnejších výziev, ktoré ovplyvňujú vnútroštátny a európsky rámec právneho štátu, ako aj oblasť dodržiavania a uplatňovania ľudských práv.

Ceníme si možnosť vypočuť si postrehy ako aj skúsenosti v tejto oblasti od EÚ komisára, ako aj ďalších prizvaných odborníkov a odborníčok. Veríme, že podobné diskusie o stave právneho štátu, ako aj o možnostiach zlepšenia nedostatkov v tejto oblasti, budú prebiehať aj naďalej.

Celé znenie najnovšej správy o právnom štáte (pdf) je dostupné na prečítanie. Viac o Európskom mechanizme právneho štátu sa dozviete na stránke Európskej komisie.

Foto: Didier Reynders (twitter)