Podali sme verejnú žalobu vo veci sexuálneho obťažovania

Aktuality

Podali sme žalobu vo verejnom záujme (tzv. actio popularis) vo veci sexuálneho obťažovania žiačok základnej školy učiteľom. Stredisko je oprávnené podať žalobu vo verejnom záujme, ktorá smeruje k ochrane väčšieho alebo bližšie neurčitého počtu subjektov, alebo k ochrane verejného záujmu.

V predmetnom prípade boli viaceré žiačky základnej školy obeťou sexuálneho obťažovania učiteľom. Základná škola dlhodobo sexuálne obťažovanie zo strany učiteľa neriešila, neprešetrila ho a neprijala žiadne systematické opatrenia na ochranu pred sexuálnym obťažovaním. Základná škola svojím nekonaním vytvorila priestor na to, aby aj naďalej dochádzalo k obťažujúcemu konaniu obdobného charakteru voči žiakom/žiačkam. Škola si zároveň nesplnila povinnosť prijímania opatrení na ochranu pred diskrimináciou vyplývajúcu z Antidiskriminačného zákona.

Tato žaloba podaná Strediskom predstavuje vôbec prvú žalobu vo verejnom záujme vo veci sexuálneho obťažovania, ktorú budú prejednávať slovenské súdy. O ďalšom priebehu súdneho konania budeme informovať.