Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pripravila výklad súladu ustanovení v tzv. Lex atentát týkajúcich sa slobody zhromažďovania

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa v súlade so svojim mandátom obrátilo dňa 14. júna 2024 na Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý je súčasťou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) so žiadosťou o výklad súladu niektorých ustanovení Vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike, ktoré sa týkajú slobody zhromažďovania.

Podľa stanoviska ODIHR z 26. júna 2024 mali navrhované úpravy týkajúce sa slobody zhromažďovania v tzv. Lex atentát závažné nedostatky z hľadiska dodržiavania medzinárodných štandardov v oblasti ľudských práv a záväzkov Slovenska v OBSE.

ODIHR upozornilo predovšetkým na navrhované zmeny týkajúce sa zákazu všetkých zhromaždení vo vzdialenosti 50m od vybraných miest, čo vnímalo ako problematické. Stanovisko sa venovalo aj bodu, ktorý rozširoval doterajšie dôvody pre zákaz zhromaždení a v neposlednom rade upozornilo na to, že zmeny týkajúce sa zákona o zhromaždovacom práve by nemali byť prijímané v skrátenom legislatívnom konaní.

Odporúčania ODIHR týkajúce sa ustanovení k slobode zhromažďovania v tzv. lex atentát:

  • Znovu zvážiť zavedenie všeobecného zákazu zhromažďovania v okruhu 50 metrov od niektorých vládnych, parlamentných a súdnych budov a iných verejných inštitúcií alebo bydliska vysokopostavených verejných činiteľov a ponechať posudzovanie bezpečnostných rizík príslušným orgánom prípad od prípadu a na základe konkrétnych okolností tak, aby podliehalo súdnej kontrole a bolo v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi;
  • Znovu zvážiť zavedenie povinnosti alebo dokonca aj možnosť obce označiť miesto, kde sa budú konať všetky neohlásené zhromaždenia;
  • Znovu zvážiť zavedenie zákazu všetkých zhromaždení v blízkosti rezidencií osôb, ktorých zamestnanie, profesia alebo miesto výkonu práce je priamo spojené s dôvodom zhromaždenia;
  • Znovu zvážiť zavedenie ako jedného z dôvodov pre zákaz zhromaždenia „dôvodnú obavu“, že dôjde k stretu účastníkov viacerých oznámených zhromaždení. Namiesto tohto dôvodu zaviesť štandard skutočnej a vážnej hrozby bezprostredného násilia, ktorú nie je možné zmierniť či jej zabrániť inými nástrojmi ako zákazom;
  • Prehodnotiť potrebu zaviesť nové dôvody pre zakázanie zhromaždenia na základe „dôvodnej obavy“, že konaním zhromaždenia dôjde k zásahu do práva na súkromie alebo pokojného užívania obydlia, alebo prinajmenšom aspoň prísnejšie obmedziť tento dôvod, aby sa zaručilo, že zákaz zhromaždenia môže byť uplatnený len v prípade, ak by zhromaždenie zbytočne a neprimerane obmedzilo ostatných, alebo by znamenalo bezprostredné ohrozenie verenej bezpečnosti;
  • Znovu zvážiť zavedenie nových dôvodov pre samosprávy týkajúce sa navrhnutia alternatívnych priestorov pre zhromaždenie. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že organizátori zhromaždenia by nemali byť donútení alebo byť pod tlakom, aby akceptovali navrhovanú alternatívu;
  • Znovu zvážiť zavedenie nových priestupkov proti slobode zhromažďovania, ktoré sa prekrývajú s už aktuálnymi priestupkami, ako aj výrazné navýšenie pokút, ktoré môžu byť uložené, ako aj znovu zvážiť zavedenie možnosti uloženia sankcie odňatia slobody za nezaplatenie pokuty.

Stredisko rozposlalo stanovisko ODIHR poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky schválila tzv. lex atentát 27. júna 2024 s niektorými pozmeňovacími návrhmi.

Celé stanovisko posúdenia súladu je dostupné na webstránke ODIHR v anglickom jazyku.

Tlačová správa je dostupná na stiahnutie a čítanie