Okrúhly stôl a študijná návšteva v Agentúre Európskej únie pre základné práva (FRA)

Aktuality

V rámci projektu Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu sa v marci 2023 sme sa zúčastnili na odbornom okrúhlom stole a študijnej návšteve vo FRA s cieľom zvyšovania kapacít a prípravy realizácie nadväzujúcich aktivít projektu, osobitne cielených školení o uplatňovaní Charty základných práv EÚ.

Počas okrúhleho stola, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. až 22. marca, sme spolu s ďalšími partnermi projektu diskutovali o kľúčových zisteniach v rámci uskutočnených aktivít a podrobnejšie prebrali ciele plánovaných projektových aktivít. Doterajšie ako aj plánované výstupy zahŕňajú napríklad východiskovú správu, mapovanie ľudskoprávnych štruktúr, príklady dobrej praxe využívania Charty základných práv EÚ a analytickú správu o dodržiavaní základných práv pri implementácii fondov EÚ.

V rámci diskusie sme podrobnejšie predstavili naše zistenia zo Správy o úlohe vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri zabezpečovaní súladu čerpania EÚ fondov so záväzkami v oblasti základných práv za Slovensko, ktorej predchádzali viaceré odborné rozhovory so zástupcami a zástupkyňami identifikovaných vnútroštátnych aktérov, zahŕňajúc Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Časť okrúhleho stola pozostávala aj z panelovej diskusie a výmeny príkladov dobre praxe o uplatňovaní Charty základných práv EÚ na vnútroštátnej úrovni, analýze problémov pri uplatňovaní, ako aj potenciálu pre lepšie využívanie Charty základných práv EÚ vnútroštátnymi inštitúciami pre ľudské práva. Posledná časť stretnutia sa venovala špecificky zamerala aj na skúsenosti v využívaním Charty základných práv EU v súdnych konaniach, ktorej súčasťou boli aj prezentácie skúseností pozvaných odborníkov a odborníčok.

Na okrúhly stôl nadväzovala študijná návšteva, počas ktorej sa Stredisko zúčastnilo viacerých tematických školení pod vedením odborníkov a odborníčok zo štruktúr FRA. Školenia boli zamerané najmä na zvyšovanie kapacít pre úspešné uplatňovanie Charty základných práv EÚ, ako aj oblasti monitorovania právneho štátu a implementácie fondov EÚ s ohľadom na základné ľudské práva.

V rámci študijnej návštevy Stredisko taktiež viedlo jedno z uvedených tematických workshopov zamerané na oblasť zvyšovania kapacít v oblasti monitorovania stavu právneho štátu. Súčasťou tohto praktického workshopu bolo okrem iného priblíženie konkrétnych aktivít ktoré Stredisko za uplynulý rok v tejto oblasti podniklo ako aj prezentácia a diskusia o využiteľnosti praktického nástroja ktoré sme vytvorili v oblasti monitorovania a reportovania o stave právneho štátu na Slovensku.

Praktický nástroj je dostupný na ďalšej podstránke

Touto cestou sa chceme poďakovať hlavným organizátorom odborného podujatia, predovšetkým zástupcom a zástupkyniam FRA, projektovým partnerom ako aj ďalším účastníkom a účastníčkam diskusii za okrúhlym stolom a študijnej návštevy za možnosť účasti na týchto odborných podujatiach v rámci projektu. Projekt je financovaný na základe EEA a Norway Grants Fund for Regional Cooperation.