Odborná diskusia k problematike nebezpečného elektronického obťažovania

Aktuality

Dňa 07. júla 2021 sme zorganizovali pracovné stretnutie k problematike nebezpečného elektronického obťažovania, teda ust. § 360b Trestného zákona. Keďže k problematike kyberšikany a bezpečnosti používania sociálnych sietí organizujeme množstvo vzdelávacích aktivít pre deti mládež aj dospelých, oceňujeme iniciatívu poslancov a poslankýň NRSR zaviesť do praxe novú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2021.

Cieľom ostatnej novely trestného zákona má byť postih takých konaní a osôb, ktoré prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete zhoršia kvalitu života inej osoby tým, že ju dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jej mene alebo ju inak obťažuje. Za nebezpečné elektronické obťažovanie sa považuje aj také konanie, ktoré súvisí s neoprávneným zverejnením alebo sprístupnením tretej osobe obrazového, zvukového, alebo zvukovo obrazového záznamu prejavu osobnej povahy získaného s jej súhlasom.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia/zástupkyne inštitúcií a organizácií – Ministerstvo vnútra SR, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, IPčko, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, DigiQ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a za Slovenskú akadémiu vied – prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, ktorý vystúpil aj za predkladateľov novely zákona.

Hovoriť o rizikách v online prostredí, prijať opatrenia na elimináciu týchto rizík a správať sa zodpovedne je úlohou všetkých, ktorí v online prostredí nielen pracujú, ale sú aj jeho aktívni či pasívni používatelia. Preto veríme, že zavedením novej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania sa budeme cítiť v online priestore bezpečnejšie a každé porušenie zákonnej povinnosti bude spravodlivo potrestané. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou odborných diskusií v tejto veľmi citlivej problematike.