Od 1. marca sa prístup k službám v oblasti reprodukčného zdravia zhorší

Aktuality

V roku 2020 zahájilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky proces zmeny Vyhlášky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, v znení neskorších predpisov.

Cieľom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bolo vyňať vek 40+ rokov zo Zoznamu chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva.

Podľa vyjadrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol dôvodom najmä výrazný medicínsky pokrok a zavedenie nových technológií, prístrojov a vyšetrovacích a liečebných metód, ktoré dokážu s veľkou mierou presnosti diagnostikovať poškodenie plodu.

Riziká geriatrického tehotenstva sa týkajú nielen plodu ale aj tehotnej ženy. Medzi riziká ktoré ohrozujú zdravie a život tehotnej ženy vo vyššom veku patria napr. gestačný diabetes, cievna trombóza, preeklampsia či placenta praevia. Včasnou diagnostikou a správnym manažmentom pacientky počas celej doby tehotenstva je síce možné zmierniť následky niektorých vážnych komplikácií tehotenstva vo vyššom veku. Avšak v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nevie garantovať tehotným ženám starším ako 40 rokov, že dostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. V Slovenskej republike totiž chýbajú štandardné terapeutické a liečebne postupy pre túto oblasť gynekológie a pôrodníctva. Kvalita zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa tak medzi jednotlivými regiónmi líši, nevynímajúc zdravotnú starostlivosť prístupnú marginalizovaným a sociálne znevýhodneným ženám.