Ochrana národnostných menšín je dôležitá pre stabilnú a demokratickú spoločnosť

Aktuality

Zúčastnili sme sa 5. monitorovacieho cyklu v rámci Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín. Rámcový dohovor je prvým všeobecne právne záväzným multilaterálnym dokumentom, ktorý je venovaný ochrane národnostných menšín. Jeho cieľom je špecifikácia právnych princípov, ktoré sa štáty zaväzujú rešpektovať, aby zabezpečili ochranu národnostných menšín.

V rámci kontrolného mechanizmu Dohovoru pomáha Poradný výbor, ktorý hodnotí primeranosť prijatých opatrení a plnenie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú. Je zložený z odborníkov a odborníčok z oblasti ochrany národnostných menšín, ktorí v rámci svojich právomocí navštevujú jednotlivé členské štáty každých päť rokov za účelom monitorovania napĺňania záväzkov vyplývajúcich z Rámcového dohovoru.

Od poslednej návštevy uplynulo 7 rokov a tento rok sa aj Stredisko, spolu s ďalšími aktérmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv národnostných menšín, vrátane zástupcov a zástupkýň mimovládneho sektora alebo akademickej obce, zúčastnilo monitorovacej návštevy Slovenska.

Vo svojej intervencii sme pripomenuli pretrvávajúce problémy najmä v oblasti diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania s osobami, ktoré sú príslušníkmi národnostných menšín, či pri uplatňovaní ich práv najmä patriacich do skupiny tzv. hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Taktiež sme predniesli svoje závery a odporúčania vyplývajúce zo Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020, ktoré v nemalej miere hodnotia dopad pandémie COVID-19 aj na zraniteľné skupiny, zahŕňajúc príslušníkov národnostných menšín.

Po absolvovaní návštevy prijme Poradný výbor Stanovisko, ktoré budú môcť následne štátne orgány pripomienkovať. Po jeho zverejnení prijme Výbor ministrov Rady Európy Rezolúciu a monitorovací cyklus sa uzatvorí.

Veríme, že zistenia, ktoré sme v rámci monitorovacej návštevy predniesli, prispejú k zvýšeniu ochrany práv národnostných menšín nielen na Slovensku.

Slovenské znenie Rámcového dohovoru